ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

ΓΚΠΔ: κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις, βέλτιστες πρακτικές

 

Endorsement of GDPR WP29 Documents

During its first plenary meeting the European Data Protection Board endorsed the GDPR related WP29 Guidelines, available here.