EDAK nosaka privātuma ieteikumus attiecībā uz mākoņpakalpojumu izmantošanu publiskajā sektorā un pieņem ziņojumu par Sīkdatņu reklāmkarogu darba grupu

18 January 2023

Briselē, 18. janvārī — tieslietu komisārs Didjē Reinderss (Didier Reynders) piedalījās plenārsēdē. Viņš iepazīstināja kolēģiju ar projektu lēmumam par ES un ASV datu privātuma regulējuma pietiekamību un apmainījās viedokļiem ar tās locekļiem. Valde pašlaik strādā pie atzinuma par lēmuma projektu, kas tiks pabeigts tuvāko nedēļu laikā.

EDAK ir pieņēmusi ziņojumu par konstatējumiem, kas gūti tās pirmajā koordinētajā izpildes darbībā, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanai publiskajā sektorā. EDAK uzsver, ka publiskajām struktūrām ir jārīkojas, pilnībā ievērojot VDAR, un jāietver ieteikumus publiskā sektora organizācijām, kad tās izmanto mākoņdatošanas produktus vai pakalpojumus. Turklāt ir pieejams saraksts ar darbībām, ko datu aizsardzības iestādes (DAI) jau veikušas mākoņdatošanas jomā. 

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas priekšsēdētāja Andrea Jelinek teica: “Koordinētā izpildes sistēma (EISI) izmēģina padziļinātas sadarbības metodes starp DAI, lai panāktu labāku efektivitāti un konsekvenci. Visā Eiropā publiskā sektora organizācijas vēršas pie mākoņpakalpojumiem, un tām ir grūtības iegūt VDAR prasībām atbilstošus pakalpojumus un produktus. Personas dati, ar kuriem rīkojas sabiedriskie dienesti, ir jāapstrādā ar vislielāko rūpību, jo īpaši, ja tos apstrādā trešā persona. EDAK 2022. gada EISI ziņojums tam ir būtisks kritērijs, un es ticu, ka tas kļūs par svarīgu atsauces punktu publiskajām struktūrām, kas meklē VDAR prasībām atbilstošus mākoņpakalpojumus.”

2022. gadā 22 DAI visā EEZ (tostarp EDAU) uzsāka koordinētu izmeklēšanu par mākoņpakalpojumu izmantošanu publiskajā sektorā.

Visā EEZ kopumā tika risinātas aptuveni 100 publiskās struktūras, tostarp Eiropas iestādes, kas aptver plašu nozaru loku (piemēram, veselības aprūpe, finanses, nodokļi, izglītība, pircēji un IT pakalpojumu sniedzēji).

EISI ir svarīga EDAK darbība saskaņā ar tās 2021.–2023. gada stratēģiju, kuras mērķis ir racionalizēt izpildi un sadarbību starp uzraudzības iestādēm. EISI 2023. gada darbība būs par datu aizsardzības speciālista (DAS) iecelšanu un lomu.

Turklāt EDAK pieņēma ziņojumu par darbu, ko veikusi Sīkfailu baneru darba grupa, kura tika izveidota 2021. gada septembrī, lai koordinētu atbildes uz sūdzībām par sīkdatņu baneriem, ko NVO NOYB ir iesniegusi vairākām EEZ DAI. Darba grupas mērķis bija veicināt sadarbību, informācijas apmaiņu un paraugpraksi starp DAI, kas bija būtiska, lai nodrošinātu konsekventu pieeju sīkdatņu baneriem visā EEZ. Ziņojumā DAI vienojās par kopīgu saucēju, interpretējot E-privātuma direktīvas un VDAR piemērojamos noteikumus par tādiem jautājumiem kā noraidīšanas pogas, iepriekš atzīmētas rūtiņas, baneru dizains vai izņemšanas ikonas.