ЕКЗД прие Насоки относно кодексите за поведение като инструмент за предаване на данни, окончателните версии на Насоките относно виртуалните гласови асистенти и Насоките относно понятията „администратор“ и „обработващ лични данни“, разпусна работната група

8 July 2021

Брюксел, 8 юли — по време на пленарното си заседание ЕКЗД прие Насоки относно кодексите за поведение като инструмент за предаване на данни. Основната цел е да се изясни прилагането на член 40, параграф 3 и член 46, параграф 2, буква д) от ОРЗД. Съгласно тези разпоредби, кодекс за поведение, който е одобрен от компетентен надзорен орган и признат за общовалиден в ЕИП от Комисията, може също така да бъде използван и прилаган към администратори и обработващи лични данни, непопадащи в обхвата на ОРЗД, с цел да се осигурят подходящи гаранции за предаването на лични данни извън ЕС. Насоките допълват Насоки 1/2019 на ЕКЗД относно кодексите за поведение, с които се установява общата рамка за приемането на кодекси за поведение.

ЕКЗД прие окончателната версия на Насоките относно виртуалните гласови асистенти. В тях се отправят препоръки към заинтересованите страни как да преодоляват някои от най-съществените трудности пред спазването на законовите изисквания във връзка с виртуалните гласови асистенти. Насоките бяха актуализирани, за да бъдат обхванати коментарите, получени в хода на обществената консултация.

След обществена консултация ЕКЗД прие също окончателната версия на Насоките относно понятията „администратор“ и „обработващ лични данни“. В тях са дадени обяснения на основни понятия като (съвместен) администратор и обработващ лични данни. В отговор на коментарите и обратната информация, получени в хода на обществената консултация е включена актуализирана формулировка и допълнителни разяснения.

ЕКЗД реши да разпусне работната си група за TikTok след установяването на TikTok в ЕС и след като Ирландия беше определена за основно място на установяване във връзка с текущите случаи с приложението. Работната група беше създадена, за да координира евентуални действия на надзорните органи (НО) в ЕИП и за да се добие по-цялостна представа за дейностите по обработка на данни и практиките на TikTok в ЕС. Към момента на създаването на работната група TikTok нямаше основно място на установяване в ЕС и целта беше да се улесни обмена на информация между надзорните органи. Понастоящем вече се прилагат процедурите на механизма „обслужване на едно гише“ и ирландският надзорен орган (КЗД) беше определен за водещ орган, който да  отговаря за досиетата.

Вследствие на това надзорните органи, участващи в работната група, ще използват инструментите в рамките на механизма за сътрудничество, като същевременно ще вземат предвид член 64, параграф 2 от ОРЗД и Становище 8/2019 на ЕКЗД относно компетентността на надзорния орган в случай на промяна в обстоятелствата, свързани с основното или единственото място на установяване. Няколко надзорни органа вече са прехвърлили своите разследвания на КЗД.

Органите за защита на данните ще имат възможност да проведат обсъждания по въпроса в рамките на ЕКЗД, и по-специално в неговата експертна подгрупа по правоприлагането.

Важно е да се отбележи, че ЕКЗД може да предприема действия само ако е задействан механизмът за съгласуваност по член 63 от ОРЗД. След като издаде временни мерки съгласно член 66, параграф 1 от ОРЗД и след като получи уверения от TikTok относно приложението, включително ангажименти по отношение на дейностите на платформата за обработка на данни, италианският надзорен орган реши, че вече не изисква спешно решение от ЕКЗД.

На последно място, ЕКЗД обсъди възможни теми за първото си координирано действие по правоприлагане вследствие на решението от 20 октомври 2020 г. за създаване на координирана рамка за правоприлагане. ЕКЗД реши, че първото действие ще бъде свързано с използването на услуги в облак от публичните органи и че през следващите месеци допълнително ще бъдат уточнени  подробностите и обхвата му.

 

Бележка за редакторите:
Всички документи, приети по време на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.