Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyy ohjeet käytännesäännöistä siirtojen välineenä, lopulliset versiot virtuaalisia ääniavustajia koskevista ohjeista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän käsitteitä koskevista ohjeista, lakkauttaa TikTok-

8 July 2021

Bryssel 8 päivä heinäkuuta — Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi täysistunnossaan ohjeet käytännesäännöistä siirtojen välineenä. Ohjeiden päätarkoituksena on selventää yleisen tietosuoja-asetuksen 40 artiklan 3 kohdan ja 46 artiklan 2 kohdan e alakohdan soveltamista. Näissä säännöksissä säädetään, että kun toimivaltainen valvontaviranomainen on hyväksynyt käytännesäännöt ja kun komissio on myöntänyt niille yleisen pätevyyden ETA-alueella, myös sellaiset rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät, joihin ei sovelleta yleistä tietosuoja-asetusta, voivat noudattaa käytännesääntöjä ja käyttää niitä tarjotakseen asianmukaisia suojatoimia tietojen siirtämiseksi EU:n ulkopuolelle. Ohjeet täydentävät Euroopan tietosuojaneuvoston käytännesääntöjä koskevia ohjeita 1/2019, joissa vahvistetaan yleiset puitteet käytännesääntöjen hyväksymiselle.

Tietosuojaneuvosto hyväksyi lopullisen version virtuaalisia ääniavustajia koskevista ohjeista. Ohjeilla pyritään antamaan asiaankuuluville sidosryhmille suosituksia siitä, miten voidaan puuttua  joihinkin merkittävimpiin vaatimusten noudattamiseen liittyviin haasteisiin virtuaalisten ääniavustajien osalta. Julkisen kuulemisen jälkeen ohjetta päivitettiin saatujen kommenttien perusteella.

Julkisen kuulemisen jälkeen tietosuojaneuvosto hyväksyi myös lopullisen version rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän käsitteitä koskevista ohjeista. Näiden ohjeiden tarkoituksena on selventää esimerkiksi rekisterinpitäjän, yhteisrekisterinpitäjyyden ja henkilötietojen käsittelijän peruskäsitteitä. Lopulliseen versioon on sisällytetty päivitettyjä sanamuotoja ja lisäselvennyksiä julkisessa kuulemisessa saatujen kommenttien ja palautteen huomioimiseksi.

Nyt kun TikTokin pääasiallinen EU:hun perustettu toimipaikka Irlannissa on tiedossa TikTok-sovellukseen liittyvien tapausten osalta, tietosuojaneuvosto päätti lakkauttaa TikTok-työryhmänsä. Työryhmä perustettiin koordinoimaan ETA-maiden valvontaviranomaisten mahdollisia toimia ja saamaan kattavampi yleiskuva TikTokin henkilötietojen käsittelystä ja käytännöistä eri puolilla EU:ta. Työryhmän perustamisen aikaan TikTokilla ei ollut päätoimipaikkaa EU:ssa, ja työryhmä pyrki helpottamaan valvontaviranomaisten välistä tietojenvaihtoa. Nyt sovelletaan yhden luukun periaatetta, ja Irlannin valvontaviranomainen (DPC) nimettiin johtavaksi viranomaiseksi, joka vastaa tapauksista.

Työryhmään osallistuvat valvontaviranomaiset käyttävät yhteistyömekanismin puitteissa määriteltyjä välineitä ja ottaen samalla huomioon yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 2 kohdan ja Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnon 8/2019 valvontaviranomaisen toimivallasta tapauksissa, joissa pääasialliseen toimipaikkaan tai yhteen toimipaikkaan liittyvät olosuhteet muuttuvat. Useat valvontaviranomaiset ovat jo siirtäneet tutkintansa Irlannin tietosuojaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisilla on mahdollisuus keskustella asiasta tietosuojaneuvostossa ja erityisesti sen täytäntöönpanoasiantuntijoiden alaryhmässä.

On tärkeää huomata, että Euroopan tietosuojaneuvosto voi ryhtyä toimiin vain, jos yleisen tietosuoja-asetuksen 63 artiklan mukaisen yhdenmukaisuusmekanismin menettely käynnistetään. Toteutettuaan väliaikaisia toimenpiteitä yleisen tietosuoja-asetuksen 66 artiklan 1 kohdan nojalla ja saatuaan TikTokilta takeet niiden soveltamisesta, mukaan lukien sen tekemät sitoumukset käsittelytoimien osalta, Italian valvontaviranomainen päätti, ettei se enää edellytä asiasta kiireellistä päätöstä tietosuojaneuvostolta.

Lopuksi tietosuojaneuvosto keskusteli mahdollisista aiheista ensimmäiselle koordinoidulle täytäntöönpanotoimelleen. Tietosuojaneuvosto perusti koordinoidun täytäntöönpanokehyksen 20. lokakuuta 2020. Euroopan tietosuojaneuvosto päätti, että ensimmäinen toimi koskee pilvipohjaisten palvelujen käyttöä julkisen sektorin elimissä, ja tulevina kuukausina työtä jatketaan yksityiskohtien ja soveltamisalan täsmentämiseksi.

 

Taustatietoa:
Kaikkiin Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnossa hyväksyttyihin asiakirjoihin tehdään tarvittavat oikeudelliset, kielelliset ja muotoseikkoja koskevat tarkistukset, ja ne asetetaan saataville tietosuojaneuvoston verkkosivustolla niiden valmistuttua.