EDPB přijal pokyny ke kodexům chování jakožto nástroje k předávání osobních údajů, konečná znění pokynů k virtuálním hlasovým asistentům a pokynů k pojmům správce a zpracovatel, rozpustil pracovní skupinu pro TikTok a projednal témata pro své první koordi

8 July 2021

Brusel 8. července – EDPB na svém plenárním zasedání přijal pokyny ke kodexům chování jakožto nástroje k předávání osobních údajů. Hlavním účelem těchto pokynů je objasnit uplatňování čl. 40 odst. 3 a čl. 46 odst. 2 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Podle těchto ustanovení mohou kodexy chování poté, co budou schváleny příslušným dozorovým úřadem a Komise jim udělí všeobecnou platnost v EHP, dodržovat a používat i správci a zpracovatelé, na něž se obecné nařízení o ochraně osobních údajů nevztahuje, aby byly poskytnuty vhodné záruky v rámci předávání osobních údajů mimo EU. Tyto pokyny doplňují pokyny EDPB 1/2019 ke kodexům chování stanoveným obecným rámcem pro přijímání kodexů chování.

EDPB schválil konečné znění pokynů k virtuálním hlasovým asistentům. Tento dokument má poskytnout doporučení zúčastněným stranám, jak řešit některé z nejdůležitějších problémů týkajících se dodržování předpisů v souvislosti s virtuálními hlasovými asistenty. Pokyny byly aktualizovány v návaznosti na veřejnou konzultaci, aby zahrnovaly obdržené připomínky.

EDPB v návaznosti na veřejnou konzultaci také schválil konečné znění pokynů k pojmům správce a zpracovatel. Jejich cílem je objasnit základní pojmy, jako je (společný) správce a zpracovatel. Konečné znění pokynů je výsledkem aktualizace původního znění a doplnění vysvětlení na základě zpětné vazby a připomínek obdržených během veřejné konzultace.

Poté, co byla v EU zřízena sociální síť TikTok a její hlavní provozovna pro probíhající případy týkající se aplikace TikTok byla identifikována v Irsku, se EDPB rozhodl rozpustit pracovní skupinu pro TikTok. Tato pracovní skupina byla vytvořena za účelem koordinace případných opatření ze strany dozorových úřadů v EHP a získání ucelenějšího přehledu o zpracování osobních údajů a souvisejících postupech sociální sítě TikTok v rámci EU. V době vytvoření této pracovní skupiny neexistovala v EU pro sociální síť TikTok žádná hlavní provozovna a cílem pracovní skupiny bylo usnadnit výměnu informací mezi dozorovými úřady. Na sociální síť TikTok se nyní vztahuje mechanismus jediného kontaktního místa, přičemž jako hlavní úřad odpovědný za příslušné spisy byl určen irský dozorový úřad (koordinátor ochrany údajů).

V důsledku toho dozorové úřady zapojené do činnosti uvedené pracovní skupiny použijí určené nástroje v rámci mechanismu spolupráce, přičemž zohlední také čl. 64 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a stanovisko č. 8/2019 k pravomoci dozorového úřadu v případě změny okolností týkajících se hlavní nebo jediné provozovny. Několik dozorových úřadů již svá šetření předalo koordinátorovi ochrany údajů.

Dozorové úřady budou mít příležitost tuto problematiku projednat v rámci EDPB, a zejména v rámci jeho expertní podskupiny pro prosazování předpisů.

Je třeba poznamenat, že EDPB může přijmout opatření pouze je-li aktivován mechanismus jednotnosti stanovený v článku 63 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Italský dozorový úřad přijal předběžná opatření podle čl. 66 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a následně od sociální sítě TikTok obdržel záruky ohledně jejich uplatňování, včetně závazků, které přijala v souvislosti s činnostmi zpracování. Rozhodl se tedy, že již od EDPB nepožaduje naléhavé rozhodnutí.

EDPB v návaznosti na své rozhodnutí stanovit rámec pro koordinované prosazování předpisů přijaté dne 20. října 2020 projednal případné předměty svého prvního koordinovaného opatření v oblasti prosazování právních předpisů. Rozhodl, že první opatření se bude týkat používání cloudových služeb subjekty veřejného sektoru, přičemž v nadcházejících měsících budou dále specifikovány podrobnosti a oblast působnosti tohoto opatření.

 

Poznámka pro redaktory:
Všechny dokumenty přijaté na plenárním zasedání EDPB jsou podrobeny nezbytné právní a lingvistické kontrole a kontrole formátování a po jejich ukončení budou zpřístupněny na internetových stránkách EDPB.