Evropski odbor za varstvo podatkov

Evropski odbor za varstvo podatkov – osemnajsto plenarno zasedanje

Thursday, 20 February, 2020
EDPB

Bruselj, 20. februarja – Dne 18. in 19. februarja so se organi za varstvo podatkov v EGP in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, zbrani v Evropskem odboru za varstvo podatkov (v nadaljevanju odbor), sestali na osemnajstem plenarnem zasedanju. Na plenarnem zasedanju je potekala razprava o številnih temah.
 
Odbor in posamezni nadzorni organi EGP so prispevali k oceni in pregledu Splošne uredbe o varstvu podatkov, kot to zahteva člen 97 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Evropski odbor za varstvo podatkov meni, da je bila uporaba Splošne uredbe o varstvu podatkov v prvih 20 mesecih uspešna. Čeprav potreba po zadostnih sredstvih za vse nadzorne organe še vedno predstavlja težavo in še vedno ostajajo nekateri izzivi, ki izvirajo na primer iz raznolikih nacionalnih postopkov, je odbor prepričan, da bo sodelovanje med nadzornimi organi ustvarilo skupno kulturo varstva osebnih podatkov in dosledno prakso. Odbor preučuje možne rešitve za premagovanje teh izzivov in izboljšanje obstoječih postopkov sodelovanja. Poleg tega poziva Evropsko komisijo, naj preveri, ali nacionalni postopki vplivajo na učinkovitost postopkov sodelovanja, in hkrati meni, da bi lahko sčasoma tudi zakonodajalci sodelovali pri nadaljnji harmonizaciji. Odbor v svoji oceni obravnava tudi vprašanja, kot so mednarodna orodja za prenos, vpliv na majhna in srednje velika podjetja, viri nadzornih organov in razvoj novih tehnologij. Odbor ugotavlja, da je zaenkrat prezgodaj za revizijo Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Odbor je sprejel osnutek smernic z nadaljnjimi pojasnili glede uporabe členov 46(2)(a) in 46(3)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ti členi se nanašajo na prenos osebnih podatkov s strani javnih organov ali teles iz EGP k javnim organom v tretjih državah ali v mednarodne organizacije, kadar ti prenosi niso zajeti v sklepu o ustreznosti. Smernice pojasnjujejo, katere zaščitne ukrepe je treba uporabiti v pravno zavezujočih instrumentih (člen 46(2)(a)) ali v upravnih dogovorih (člen 46(3)(b)), da se zagotovi s Splošno uredbo o varstvu podatkov skladno raven varstva fizičnih oseb in da ta ni ogrožena. Smernice bodo predložene v javno posvetovanje.

Izjava o posledicah združitve za zasebnost
Odbor je po najavi namere podjetja Google LLC, da bo prevzel Fitbit, sprejel izjavo, v kateri je poudaril, da bi lahko morebitno nadaljnjo kombiniranje in kopičenje občutljivih osebnih podatkov o ljudeh v Evropi s strani velike tehnološke družbe pomenila visoko stopnjo tveganja za temeljne pravice do zasebnosti in varstva podatkov. Odbor strani predlagane združitve opozarja na obveznosti iz Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki jih imajo v skladu z načelom odgovornosti, in da na pregleden način izvedejo celovito oceno zahtev glede varstva podatkov in posledic združitve na zasebnost. Poleg tega odbor strani poziva, naj, preden o združitvi obvestijo Evropsko komisijo, zmanjšajo morebitna tveganja združitve, ki bi jih ta imela na pravico do zasebnosti in pravico do varstva podatkov. Odbor bo preučil posledice, ki jih ima ta združitev na varstvo osebnih podatkov v EGP, in je pripravljen svetovati Evropski komisiji o predlagani združitvi, če bo ta tako zahtevala.

Opomba za urednike:
Opozarjamo, da so vsi dokumenti, sprejeti na plenarnem zasedanju Evropskega odbora za varstvo podatkov, predmet potrebnih pravnih, jezikovnih in oblikovnih pregledov ter bodo na voljo na spletišču Evropskega odbora za varstvo podatkov, ko bodo dokončani.