Euroopan tietosuojaneuvosto

Euroopan tietosuojaneuvoston 18. täysistunto

Thursday, 20 February, 2020
EDPB

Bryssel 20. helmikuuta – ETA-maiden valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuivat 18. ja 19. helmikuuta Euroopan tietosuojaneuvoston 18. täysistuntoon. Istunnossa käsiteltiin monenlaisia aiheita.

Tietosuojaneuvosto ja ETA-maiden valvontaviranomaiset osallistuivat yleisen tietosuoja-asetuksen arviointiin ja uudelleentarkasteluun yleisen tietosuoja-asetuksen 97 artiklan mukaisesti. Tietosuojaneuvosto katsoo, että yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen ensimmäisten 20 kuukauden aikana on onnistunut. Vaikka valvontaviranomaisten resurssien riittävyys on edelleen huolenaiheena ja joitakin mm. maiden erilaisista tulkintakäytännöistä aiheutuvia haasteita on tunnistettu, tietosuojaneuvosto on vakuuttunut siitä, että valvontaviranomaisten välinen yhteistyö johtaa yhteiseen tietosuojakulttuuriin ja johdonmukaisiin tulkintoihin. Euroopan tietosuojaneuvosto etsii parhaillaan ratkaisuja näihin haasteisiin vastaamiseksi ja nykyisten yhteistyötapojen kehittämiseksi. Se kehottaa Euroopan komissiota tarkistamaan, vaikuttavatko kansalliset menettelyt yhteistyön tehokkuuteen, ja katsoo, että viime kädessä myös lainsäätäjät voivat toiminnallaan tukea yhdenmukaisten toimintatapojen kehittämistä. Tietosuojaneuvosto käsittelee arvioinnissaan kansainvälisiä siirtomekanismeja, asetuksen vaikutuksia pk-yrityksiin, kansallisten viranomaisten resursseja sekä uusien teknologioiden kehittämistä. Tietosuojaneuvosto katsoo, että tietosuoja-asetuksen tarkistaminen olisi tässä vaiheessa ennenaikaista.

Tietosuojaneuvosto hyväksyi luonnoksen ohjeeksi, joka tarkentaa tietosuoja-asetuksen 46 artiklan2 kohdan a alakohdan ja 46 artiklan 3 kohdan b alakohdan soveltamista. Kyseiset artiklat käsittelevät henkilötietojen siirtoja ETA-maiden viranomaisilta kolmansien maiden viranomaisille tai kansainvälisille järjestöille, jos nämä siirrot eivät tapahdu tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella. Ohje esittää suosituksia takeista, jotka tulisi täyttää hyödynnettäessä viranomaisten välisiä oikeudellisesti sitovia välineitä (art. 46:2 (a)) tai hallinnollisissa järjestelyissä olevia säännöksiä (46:3 (b)) sen varmistamiseksi, että luonnollisten henkilöiden tietosuojan tasoa ei heikennetä. Ohjeesta järjestetään julkinen kuuleminen.

Lausunto yritysfuusioiden vaikutuksista tietosuojaan
Kun Google oli ilmoittanut aikovansa ostaa älylaitteita valmistavan Fitbitin, Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausunnon, jossa se korosti, että arkaluonteisten henkilötietojen yhdistäminen ja kerääminen voi aiheuttaa suuren riskin Euroopassa asuvien tietosuojaa koskeville perusoikeuksille. Tietosuojaneuvosto muistuttaa suunnitteilla olevan fuusion osapuolia siitä, että niitä koskevat tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet ja että fuusiosta tietosuojalle aiheutuvia vaikutuksia on arvioitava kattavasti ja avoimesti. Tietosuojaneuvosto kehottaa osapuolia myös alentamaan fuusiosta mahdollisesti aiheutuvia tietosuojariskejä ennen Euroopan komissiolle tehtävää ilmoitusta fuusiosta. Tietosuojaneuvosto tarkastelee fuusion mahdollisia vaikutuksia henkilötietojen suojaan Euroopan talousalueella ja on pyydettäessä valmis antamaan asiasta lausunnon komissiolle.

Huomautus toimittajille:
Kaikki Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnon aikana hyväksytyt asiakirjat käyvät läpi oikeudellisen, kielellisen ja muodollisen tarkistuksen, ja ne julkaistaan Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla näiden tarkistusten jälkeen.