EROD przyjmuje pierwszą decyzję na mocy art. 65

10 November 2020

Bruksela, 10 listopada – na 41. sesji plenarnej EROD przyjęła większością dwóch trzecich głosów członków swoją pierwszą decyzję rozstrzygająca spór na mocy art. 65 RODO. Ta wiążąca decyzja ma na celu rozstrzygnięcie sporu powstałego w związku z projektem decyzji wydanym przez organ nadzorczy Irlandii, w charakterze wiodącego organu nadzorczego, w odniesieniu do Twitter International Company oraz mających znaczenie dla sprawy i uzasadnionych sprzeciwów zgłoszonych przez szereg organów nadzorczych, których sprawa dotyczy.

Organ nadzorczy Irlandii wydał projekt decyzji w następstwie postępowania wyjaśniającego oraz postępowań z własnej inicjatywy dotyczących Twitter International Company, po tym jak firma ta zgłosiła organowi nadzorczemu Irlandii naruszenie ochrony danych osobowych w dniu 8 stycznia 2019 r. W maju 2020 r. organ nadzorczy Irlandii przekazał swój projekt decyzji organom nadzorczym, których sprawa dotyczy, zgodnie z art. 60 ust. 3 RODO. Organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, miały następnie cztery tygodnie na zgłoszenie swoich mających znaczenie dla sprawy i uzasadnionych sprzeciwów wobec projektu decyzji. Organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, zgłosiły m.in. swoje mające znaczenie dla sprawy i uzasadnione sprzeciwy dotyczące naruszeń RODO zidentyfikowanych przez wiodący organ nadzorczy, roli Twitter International Company jako (jedynego) administratora danych i ustalania wysokości proponowanej kary pieniężnej.

Ponieważ wiodący organ nadzorczy odrzucił sprzeciwy i/lub uznał, że nie „miały one znaczenia dla sprawy i nie były uzasadnione”, przekazał sprawę do EROD zgodnie z art. 60 ust. 4 RODO, tym samym wszczynając procedurę rozstrzygania sporów.

W następstwie przekazania sprawy przez wiodący organ nadzorczy oceniono kompletność dokumentacji, co spowodowało formalne wszczęcie procedury na mocy art. 65 w dniu 8 września 2020 r. Zgodnie z art. 65 ust. 3 RODO i w powiązaniu z art. 11 ust 4 regulaminu EROD domyślny termin jednego miesiąca na przyjęcie decyzji przedłużono o kolejny miesiąc ze względu na złożony charakter sprawy.

EROD przyjęła wiążącą decyzję w dniu 9 listopada 2020 r. i wkrótce powiadomi o niej oficjalnie organ nadzorczy Irlandii.

Organ ten przyjmie ostateczną decyzję na podstawie decyzji EROD, która zostanie skierowana do administratora, bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu, gdy EROD oficjalnie powiadomi organ nadzorczy Irlandii o swojej decyzji. Wiodący organ nadzorczy i organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, powiadomią EROD o terminie doręczenia administratorowi ostatecznej decyzji, a następnie EROD opublikuje swoją decyzję na swojej stronie internetowej.

Publication Type:

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_17