Europäischer Datenschutzausschuss

Geschäftsordnung

Filters

[CURRENT] Geschäftsordnung

08 October 2020

Version 7, as last modified and adopted on 8 October 2020.

[CURRENT] EDPB Rules of Procedure adopted on the 08.10.2020  187.39 KB

[CURRENT] EUROPÄISCHER DATENSCHUTZAUSSCHUSS GESCHÄFTSORDNUNG

31 January 2020

Version 6, as last modified and adopted on 29 January 2020.

EUROPÄISCHER DATENSCHUTZAUSSCHUSS GESCHÄFTSORDNUNG - Zuletzt geändert und angenommen am 29. Januar 2020  187.85 KB

[OLD] Rules of Procedure

02 December 2019

Version 5, as last modified and adopted on 2nd December 2019.

[OLD] EDPB Rules of Procedure adopted on the 02.12.2019  387.23 KB

[OLD] Rules of Procedure

12 November 2019

Version 4, as last modified and adopted on 12 November 2019.

[OLD] EDPB Rules of Procedure adopted on the 12.11.2019  374.73 KB

[CURRENT] Geschäftsordnung

10 September 2019

Version 3, as last modified and adopted on 10 September 2019.

[OLD] EDPB Rules of Procedure adopted on the 10.09.2019  740.79 KB

[OLD] Geschäftsordnung

23 November 2018

Version 2, as last modified and adopted on 23 November 2018.

[OLD] Geschäftsordnung 23.11.2018  195.89 KB

[OLD] Geschäftsordnung

25 May 2018

Version 1, as adopted on 25 May 2018.

[OLD] EDPB Rules of Procedure adopted on the 25.05.2018  552.75 KB