Γνώμη 22/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ελλάδας για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 (ΓΚΠΔ)