Opinia 12/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy włoski organ nadzorczy