Usmernenia 02/2022 k uplatňovaniu článku 60 všeobecného nariadenia o ochrane údajov