Usmernenia 1/2021 k príkladom týkajúcim sa oznámenia porušenia ochrany osobných údajov