ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

25 May 2018

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές της ΟΕ29 σχετικά με τον ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων