ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνωστοποιήσεις παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

25 May 2018

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές της ΟΕ29 σχετικά με τον ΓΚΠΔ.

Γνωστοποιήσεις παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα