Európsky výbor pre ochranu údajov – stanoviská k návrhom rozhodnutí o primeranosti týkajúcich sa Spojeného kráľovstva, usmernenia k uplatňovaniu článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, usmernenia k zacieleniu na užívateľov sociá

14 April 2021 EDPB

V Bruseli 14. apríla – Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) prijal počas svojho plenárneho zasadnutia dve stanoviská k návrhu rozhodnutí o primeranosti týkajúcich sa Spojeného kráľovstva. Stanovisko 14/2021 je založené na všeobecnom nariadení o ochrane údajov a obsahuje posúdenie všeobecných aspektov ochrany údajov a prístupu štátnych orgánov [government access] k osobným údajom prenášaným z EHP na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti, ktoré sú zahrnuté do návrhu rozhodnutia o primeranosti. Toto posúdenie vychádza z referenčného kritéria primeranosti WP254 podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Stanovisko 15/2021 je založené na smernici o presadzovaní práva a obsahuje analýzu návrhu rozhodnutia o primeranosti vzhľadom na odporúčania 01/2021 týkajúce sa referenčného kritéria primeranosti podľa smernice o presadzovaní práva, ako aj na príslušnú judikatúru uvedenú v odporúčaniach 02/2020 o európskych základných zárukách pre opatrenia týkajúce sa sledovania. Toto je prvý návrh vykonávacieho rozhodnutia o primeranosti vo vzťahu k tretej krajine podľa smernice o presadzovaní práva, ktorý predložila Európska komisia a ktorý posudzoval EDPB.

EDPB konštatuje, že medzi rámcami ochrany údajov EÚ a Spojeného kráľovstva existuje značná zhoda, pokiaľ ide o niektoré základné ustanovenia, ako napríklad: dôvody zákonného a spravodlivého spracúvania na legitímne účely, obmedzenie účelu, kvalita údajov a proporcionalita, uchovávanie, bezpečnosť a dôvernosť údajov, transparentnosť, osobitné kategórie údajov a automatizované rozhodovanie a profilovanie.

Predsedníčka EDPB Andrea Jelinek uviedla: „Rámec ochrany údajov Spojeného kráľovstva vychádza v značnej miere z rámca ochrany údajov EÚ. Zákon Spojeného kráľovstva o ochrane údajov z roku 2018, ktorým sa preberá smernica o presadzovaní práva, konkretizuje uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov v právnom poriadku Spojeného kráľovstva. Obsahuje tiež ustanovenia o právomoci a úlohách vnútroštátneho dozorného orgánu pre ochranu údajov, ktorým je ICO. EDPB teda uznáva, že Spojené kráľovstvo z veľkej časti premietlo do svojho rámca ochrany údajov všeobecné nariadenie o ochrane údajov a smernicu o presadzovaní práva. V rámci analýzy jeho právnych predpisov a praxe v podstate zistil, že mnohé aspekty sú navzájom v podstate rovnocenné. Tento súlad by sa mal napriek vývoju právnej úpravy zachovať. Preto vítame rozhodnutie Komisie obmedziť dobu platnosti rozhodnutia o primeranosti a vývoj v Spojenom kráľovstve pozorne monitorovať.“

Pokiaľ ide o rozhodnutie založené na všeobecnom nariadení o ochrane údajov, EDPB zdôrazňuje, že Európska komisia by mala venovať zvýšenú pozornosť posúdeniu a/alebo monitorovaniu niektorých otázok, ako sú napríklad:

  • výnimka v oblasti prisťahovalectva a jej dôsledky na obmedzenia práv dotknutých osôb;
  • uplatňovanie výnimiek a obmedzení na následné prenosy, pokiaľ ide o osobné údaje EHP prenášané do Spojeného kráľovstva napríklad na základe budúcich rozhodnutí o primeranosti prijatých Spojeným kráľovstvom alebo medzinárodných dohôd uzavretých medzi Spojeným kráľovstvom a tretími krajinami.

Pokiaľ ide o prístup orgánov verejnej moci k osobným údajom prenášaným do Spojeného kráľovstva na účely národnej bezpečnosti, EDPB víta zriadenie Investigatory Powers Tribunal (Súd pre kontrolu vyšetrovacích právomocí), ktorý bude riešiť agendu v oblasti národnej bezpečnosti, ako aj zavedenie inštitútu súdnych komisárov do zákona o vyšetrovacích právomociach z roku 2016 s cieľom zabezpečiť lepší dohľad v tejto oblasti. EDPB naďalej eviduje niekoľko otázok, ktoré si vyžadujú bližšie objasnenie a/alebo monitorovanie:

  • hromadné sledovanie,
  • nezávislé posúdenie a dohľad nad používaním nástrojov automatizovaného spracúvania,
  • záruky stanovené v právnych predpisoch Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o poskytovanie údajov do zahraničia, najmä vzhľadom na uplatňovanie výnimiek v oblasti národnej bezpečnosti.

Výbor prijal usmernenia k uplatňovaniu článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom vymedziť hlavné fázy postupu a objasniť právomoci EDPB pri prijímaní právne záväzných rozhodnutí na základe článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Usmernenia obsahujú aj opis uplatniteľných procesných záruk a prostriedkov nápravy. Usmernenia budú predložené na verejnú konzultáciu počas obdobia šiestich týždňov.

V nadväznosti na verejnú konzultáciu prijal EDPB konečnú verziu usmernení k zacieleniu na užívateľov sociálnych médií. Cieľom usmernení je objasniť úlohy a povinnosti poskytovateľov sociálnych médií a cieľových osôb. Konečná verzia zahŕňa aktualizované znenie, v ktorom boli zapracované pripomienky a spätná väzba získané počas verejnej konzultácie.

EDPB prijal vyhlásenie o medzinárodných dohodách vrátane prenosov. EDPB vyzýva členské štáty EÚ, aby posúdili a v prípade potreby preskúmali svoje medzinárodné dohody, ktoré zahŕňajú medzinárodné prenosy osobných údajov a ktoré boli uzavreté pred 24. májom 2016 (relevantné vo vzťahu k všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov) a 6. májom 2016 (relevantné vo vzťahu k smernici o presadzovaní práva), s cieľom zosúladiť ich v prípadoch, keď je to potrebné, s právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany údajov.

 

Poznámka pre redaktorov:
Upozorňujeme, že všetky dokumenty prijaté počas plenárneho zasadnutia EDPB musia prejsť potrebnou právnou a jazykovou kontrolou a kontrolou formátovania a na webovom sídle EDPB budú sprístupnené až po ukončení tejto kontroly.

EDPB_Press Release_2021_03