Европейски комитет по защита на данните — Становища по проектите на решения относно адекватното ниво на защита в Обединеното кралство, Насоки относно прилагането на член 65, параграф 1, буква а) от ОРЗД, Насоки относно показването на индивидуализирано съд

14 April 2021 EDPB

Брюксел, 14 април — По време на пленарното си заседание ЕКЗД прие две становища по проектите на решения относно адекватното ниво на защита в Обединеното кралство. Становище 14/2021 се основава на ОРЗД и в него е направена оценка както на общите аспекти на защитата на данните, така и на достъпа на правителството до лични данни, предавани от ЕИП за целите на правоприлагането и националната сигурност, включени в проекта на решение относно адекватното ниво на защита. Тази оценка се основава на Референтния документ относно адекватното ниво на защита съгласно ОРЗД (РД 254). Становище 15/2021 се базира на Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните и в него е направен анализ на проекта на решение относно адекватното ниво на защита като е взета предвид Препоръка 01/2021 относно референтния документ за адекватното ниво на защита съгласно Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните, както и съответната съдебна практика, отразена в Препоръка 02/2020 относно европейските основни гаранции при прилагане на мерки за наблюдение. Това е първият проект на решение за изпълнение относно адекватното ниво на защита в трета държава съгласно Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните, представян някога от Европейската комисия и оценяван от ЕКЗД.

ЕКЗД отбелязва, че съществуват ключови области, в които е постигнато силно съответствие между рамките за защита на данните на ЕС и Обединеното кралство по отношение на някои основни разпоредби, като например: основания за законосъобразно и добросъвестно обработване за легитимни цели; ограничение на целите; качество на данните и пропорционалност; съхраняване на данни, сигурност и поверителност; прозрачност; специални категории данни; и относно автоматизираното вземане на решения и профилирането.

Председателят на ЕКЗД Андреа Йелинек заяви: „Рамката на Обединеното кралство за защита на данните до голяма степен се основава на рамката на ЕС. В Закона за защита на данните на Обединеното кралство от 2018 г., освен транспонирането на Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните, се уточнява допълнително прилагането на ОРЗД в правото на Обединеното кралство, както и предоставянето на правомощия, и налагането на задължения на националния надзорен орган по защита на данните — Службата на Информационния комисар. Поради това ЕКЗД признава, че Обединеното кралство е отразило в своята рамка за защита на данните по-голямата част ОРЗД и Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните и при анализа на националното право, и практика ЕКЗД е установил, че много аспекти по същество са еквивалентни. Тъй като законите обаче могат да се променят, това хармонизиране следва да се запази. Затова приветстваме решението на Комисията да ограничи във времето предоставеното адекватно ниво на защита и намерението ѝ да наблюдава отблизо развитието на ситуацията в Обединеното кралство.“

В своето решение въз основа на ОРЗД, ЕКЗД подчертава, че няколко елемента следва да бъдат допълнително оценени и/или наблюдавани отблизо от Европейската комисия, като например:

  • свързаното с имиграция изключение и последиците от него за ограниченията на правата на субектите на данни;
  • прилагането на ограничения за последващо трансфериране на лични данни от ЕИП, предавани на Обединеното кралство, например въз основа на бъдещи решения относно адекватното ниво на защита, приети от Обединеното кралство, международни споразумения, сключени между Обединеното кралство и трети държави, или дерогации.

Що се отнася до достъпа на публични органи за целите на националната сигурност до лични данни, предавани на Обединеното кралство, ЕКЗД приветства създаването на Трибунала с правомощия за разследване за справяне с предизвикателствата, свързани с правната защита в областта на националната сигурност, и въвеждането на съдебни комисари със Закона за правомощията по разследване от 2016 г. с цел гарантиране на по-добър надзор в тази област. ЕКЗД все още установява редица въпроси, които се нуждаят от допълнителни разяснения и/или наблюдение:

  • масови прихващания;
  • независима оценка и надзор на използването на инструменти за автоматизирано обработване;
  • гаранции, предвидени в правото на Обединеното кралство, когато става въпрос за разкриване на данни в чужбина, по-специално, с оглед на прилагането на изключенията, свързани с националната сигурност.

Комитетът прие Насоки относно прилагането на член 65, параграф 1, буква а) от ОРЗД, за да очертае основните етапи на процедурата и да изясни компетентността на ЕКЗД при приемането на решение със задължителен характер въз основа на член 65, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Насоките включват също така описание на приложимите процедурни гаранции и средства за правна защита. Насоките ще бъдат предмет на обществена консултация за период от шест седмици.

След провеждане на обществена консултация ЕКЗД прие окончателната версия на Насоките относно показването на индивидуализирано съдържание на потребители на социалните мрежи. Целта на Насоките е да се изяснят ролите и отговорностите на доставчиците на социалните мрежи и на лицата, които са обект на профилиране с цел получаване на индивидуално съдържание. Окончателната версия включва актуализирана формулировка, за да се отговори на коментарите и обратната информация, получени по време на обществената консултация.

ЕКЗД прие Изявление относно международните споразумения, включващи предаване на данни. ЕКЗД приканва държавите членки на ЕС, да оценят и при необходимост да преразгледат своите международни споразумения, включващи международно предаване на лични данни, които са сключени преди 24 май 2016 г. (за свързаните с ОРЗД) и 6 май 2016 г. (за тези, които се отнасят до Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните), за да ги приведат при необходимост в съответствие със законодателството на ЕС в областта на защитата на данните.

 

Бележка за редакторите:
Следва да се има предвид, че всички документи, приети на пленарното заседание на ЕКЗД, подлежат на необходимите правни, езикови и свързани с оформлението проверки и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага след тяхното извършване.

EDPB_Press Release_2021_03