Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kehottavat kieltämään tekoälyn käytön ihmisen ominaisuuksien automatisoituun tunnistamiseen julkisissa tiloissa sekä tekoälyn joihinkin muihin käyttötarkoituksiin, jotka voivat johtaa epäoikeud

21 June 2021

Bryssel 21 päivä kesäkuuta — Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat antaneet yhteisen lausunnon Euroopan komission ehdotuksesta asetukseksi tekoälyä koskevista yhdenmukaistetuista säännöistä.

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat erittäin tyytyväisiä tavoitteeseen puuttua tekoälyjärjestelmien käyttöön Euroopan unionissa, mukaan lukien tekoälyjärjestelmien käyttö EU:n toimielimissä, elimissä tai virastoissa. Samalla tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat huolissaan kansainvälisen lainvalvontayhteistyön jättämisestä ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu korostavat myös tarvetta selventää yksiselitteisesti, että EU:n nykyistä tietosuojalainsäädäntöä (yleinen tietosuoja-asetus, EUDPR ja LED) sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn, joka kuuluu tekoälyä koskevan asetusehdotuksen soveltamisalaan.

Vaikka tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu suhtautuvat myönteisesti ehdotuksen perustana olevaan riskiperusteiseen lähestymistapaan, ne katsovat, että ”perusoikeusriskin” käsite olisi yhdenmukaistettava EU:n tietosuojakehyksen kanssa. Tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelevat, että myös ihmisryhmiin kohdistuvia yhteiskunnallisia riskejä olisi arvioitava ja lievennettävä. Lisäksi ne ovat ehdotuksen kanssa samaa mieltä siitä, että tekoälyjärjestelmän luokittelu suuririskiseksi ei välttämättä tarkoita, että se on itsessään laillinen ja että käyttäjä voi ottaa sen käyttöön sellaisenaan. Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu katsovat myös, että unionin lainsäädännöstä tulevien oikeudellisten velvoitteiden – myös henkilötietojen suojan –  noudattamisen olisi oltava ennakkoedellytys Euroopan markkinoille pääsylle CE-merkittynä.

Kun otetaan huomioon henkilöiden biometriseen etätunnistukseen julkisissa tiloissa liittyvät erittäin suuret riskit, Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kehottavat kieltämään yleisesti tekoälyn käytön julkisissa tiloissa ihmisen ominaisuuksien, kuten kasvojen, kävelyn, sormenjälkien, DNA:n, äänen, näppäimistön käytön ja muiden biometristen tai käyttäytymiseen liittyvien signaalien automaattiseen tunnistamiseen kaikissa yhteyksissä. Samoin tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelevat, että kielletään tekoälyjärjestelmät, joissa käytetään biometriikkaa henkilöiden luokittelemiseksi ryhmiin, jotka perustuvat etniseen alkuperään, sukupuoleen, poliittiseen tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muihin syihin, joiden perusteella syrjintä on kielletty perusoikeuskirjan 21 artiklan nojalla. Lisäksi tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu katsovat, että tekoälyn käyttö luonnollisen henkilön tunteiden tunnistamiseen on erittäin epätoivottavaa ja se olisi kiellettävä lukuun ottamatta tarkoin määriteltyjä tapauksia, kuten joitakin terveyteen liittyviä tarkoituksia, joissa potilaiden tunteiden tunnistaminen on tärkeää. Tekoälyn käyttö kaikentyyppiseen sosiaaliseen pisteytykseen olisi kiellettävä.

Euroopan tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek ja Euroopan tietosuojavaltuutettu Wojciech Wiewiórowski totesivat: ”Biometrisen etätunnistuksen käyttöönotto yleisölle avoimissa tiloissa tarkoittaa anonymiteetistä luopumista kyseisissä paikoissa. Reaaliaikaisen kasvontunnistuksen kaltaiset sovellukset vaikuttavat perusoikeuksiin ja -vapauksiin siinä määrin, että ne voivat kyseenalaistaa näiden oikeuksien ja vapauksien keskeisen sisällön. Tämä edellyttää välitöntä ennalta varautumista. Kasvojentunnistuksen yleinen kieltäminen julkisissa tiloissa on välttämätön lähtökohta, jos haluamme säilyttää vapautemme ja luoda tekoälylle ihmiskeskeisen oikeudellisen kehyksen. Ehdotetussa asetuksessa olisi myös kiellettävä tekoälyn kaikenlainen käyttö sosiaaliseen pisteytykseen, sillä se on vastoin EU:n perusarvoja ja voi johtaa syrjintään.”

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat tyytyväisiä myös siihen, että ehdotuksessa nimetään Euroopan tietosuojavaltuutettu toimivaltaiseksi viranomaiseksi ja markkinavalvontaviranomaiseksi unionin toimielinten, virastojen ja elinten valvontaa varten. Euroopan tietosuojavaltuutetun roolia ja tehtäviä olisi kuitenkin edelleen selkeytettävä erityisesti siltä osin kuin on kyse sen roolista markkinavalvontaviranomaisena.

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu muistuttavat, että tietosuojaviranomaiset panevat jo täytäntöön yleistä tietosuoja-asetusta ja lainvalvontadirektiiviä henkilötietoja sisältäviin tekoälyjärjestelmiin, jotta perusoikeuksien suoja ja erityisesti oikeus tietosuojaan voidaan taata. Näin tietosuojaviranomaisten nimeäminen kansallisiksi valvontaviranomaisiksi varmistaisi yhdenmukaisemman sääntelytavan ja edistäisi tietojenkäsittelysäännösten yhdenmukaista tulkintaa koko EU:ssa. Näin ollen tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu katsovat, että tämän uuden asetuksen sujuvan soveltamisen varmistamiseksi tietosuojaviranomaiset olisi nimettävä kansallisiksi valvontaviranomaisiksi ehdotuksen 59 artiklan mukaisesti.

Lopuksi Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kyseenalaistivat sen, että Euroopan komissiolle olisi nimetty hallitseva asema Euroopan tekoälyneuvostossa (EAIB), koska tämä olisi ristiriidassa sen kanssa, että tarvitaan tekoälyä käsittelevä eurooppalainen elin, joka on riippumaton poliittisesta vaikutusvallasta. Riippumattomuuden varmistamiseksi ehdotuksessa EAIB:lle olisi annettava enemmän itsenäisyyttä ja varmistettava, että se voi toimia omasta aloitteestaan.

 

Taustatietoa:
Huomautus: Kaikille Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnossa hyväksytyille asiakirjoille tehdään tarvittavat oikeudelliset, kielelliset ja muotoilua koskevat tarkastukset, minkä jälkeen ne asetetaan saataville Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivustolle.

EDPB_Press Release_statement_2021_05