EDAK un EDAU aicina aizliegt mākslīgā intelekta izmantošanu cilvēkam raksturīgo iezīmju automatizētai atpazīšanai publiski pieejamās vietās un dažus citus mākslīgā intelekta izmantošanas veidus, kas var izraisīt netaisnīgu diskrimināciju

21 June 2021

Briselē, 21. jūnijā — EDAK un EDAU ir pieņēmuši kopīgu atzinumu par Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko nosaka saskaņotus noteikumus par mākslīgo intelektu (MI).

EDAK un EDAU ļoti atzinīgi vērtē mērķi pievērsties MI sistēmu izmantošanai Eiropas Savienībā, tostarp MI sistēmu izmantošanai ES iestādēs, struktūrās un aģentūrās. Vienlaikus EDAK un EDAU pauž bažas par starptautiskās tiesībaizsardzības sadarbības izslēgšanu no priekšlikuma tvēruma.

EDAK un EDAU arī uzsver, ka ir skaidri jānorāda, ka spēkā esošie ES datu aizsardzības tiesību akti (VDAR, EUDPR un Tiesībaizsardzības direktīva) attiecas uz jebkādu personas datu apstrādi, kas ietilpst MI regulas projekta tvērumā.

Lai gan EDAK un EDAU atzinīgi vērtē uz risku balstīto pieeju, kas ir priekšlikuma pamatā, tās uzskata, ka jēdziens “risks pamattiesībām” būtu jāsaskaņo ar ES datu aizsardzības ietvaru. EDAK un EDAU iesaka novērtēt un mazināt arī sociālus riskus personu grupām. Turklāt tās piekrīt priekšlikumam, ka MI sistēmas klasificēšana par augsta riska sistēmu ne vienmēr nozīmē, ka tā pati par sevi ir likumīga un to var izmantot pats lietotājs. EDAK un EDAU arī uzskata, ka no Savienības tiesību aktiem izrietošo juridisko pienākumu ievērošanai, tostarp attiecībā uz personas datu aizsardzību, vajadzētu būt priekšnosacījumam, lai Eiropas tirgū varētu ienākt ar CE zīmi marķēts produkts.

Ņemot vērā ārkārtīgi augstos riskus, ko rada personu attālināta biometriskā identifikācija publiski pieejamās vietās, EDAK un EDAU aicina noteikt vispārēju aizliegumu jebkādā veidā izmantot MI, lai automatizēti atpazītu cilvēkam raksturīgās iezīmes publiski pieejamās vietās, piemēram, sejas, gaitas, pirkstu nospiedumu, DNS, balss, taustiņspiedienu un citu biometrisko vai uzvedības signālu atpazīšanu jebkurā kontekstā. Tāpat EDAK un EDAU iesaka aizliegt MI sistēmās izmantot biometriskos datus, lai personas iedalītu grupās, kuru pamatā ir etniskā piederība, dzimums, politiskā piederība vai dzimumorientācija vai citi iemesli, kuru dēļ saskaņā ar Pamattiesību hartas 21. pantu ir aizliegta diskriminācija. Turklāt EDAK un EDAU uzskata, ka MI izmantošana, lai izsecinātu fiziskas personas emocijas, ir ļoti nevēlama un būtu jāaizliedz, izņemot ļoti konkrētus gadījumus, piemēram, dažos ar veselību saistītos mērķos, kad pacienta emociju atpazīšana ir svarīga, un ka MI izmantošana jebkāda veida sociāla rakstura novērtēšanai būtu jāaizliedz.

Andrea Jelinek, EDAK priekšsēdētāja, un Wojciech Wiewiórowski, EDAU, teica: “Attālinātas biometriskās identifikācijas ieviešana publiski pieejamās vietās ir anonimitātes beigas šādās vietās. Tādas lietojumprogrammatūras kā sejas atpazīšana ietekmē pamattiesības un pamatbrīvības tādā mērā, ka tās var likt apšaubīt šo tiesību un brīvību būtību. Tādēļ nekavējoties jāpiemēro piesardzīga pieeja. Vispārējs aizliegums izmantot sejas atpazīšanu publiski pieejamās vietās ir nepieciešamais sākumpunkts, ja vēlamies saglabāt mūsu brīvības un izveidot uz cilvēku orientētu MI tiesisko regulējumu. Ar ierosināto regulu būtu arī jāaizliedz jebkāda veida MI izmantošana sociāla rakstura novērtējumiem, jo tas ir pretrunā ES pamatvērtībām un var izraisīt diskrimināciju.”

Turklāt EDAK un EDAU atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā EDAU ir iecelts par kompetento iestādi un tirgus uzraudzības iestādi Savienības iestāžu, aģentūru un struktūru uzraudzībai. Tomēr būtu jāprecizē EDAU loma un uzdevumi, jo īpaši attiecībā uz tās kā tirgus uzraudzības iestādes lomu.

EDAK un EDAU atgādina, ka datu aizsardzības iestādes jau īsteno VDAR un Tiesībaizsardzības direktīvu attiecībā uz MI sistēmām, kas saistītas ar personas datiem, lai garantētu pamattiesību aizsardzību un, konkrētāk, tiesības uz datu aizsardzību. Tādējādi datu aizsardzības iestāžu izraudzīšanās par valsts uzraudzības iestādēm nodrošinātu saskaņotāku regulatīvo pieeju un veicinātu datu apstrādes noteikumu konsekventu interpretāciju visā ES. Tādēļ EDAK un EDAU uzskata, ka, lai nodrošinātu šīs jaunās regulas raitu piemērošanu, datu aizsardzības iestādes būtu jāizraugās par valsts uzraudzības iestādēm saskaņā ar priekšlikuma 59. pantu.

Visbeidzot, EDAK un EDAU apšauba Eiropas Komisijas vadošās lomas noteikšanu “Eiropas Mākslīgā intelekta padomē” (EAIB), jo tas būtu pretrunā ar nepieciešamību izveidot Eiropas MI struktūru, kas būtu neatkarīga no jebkādas politiskas ietekmes. Lai nodrošinātu neatkarību, priekšlikumā EAIB būtu jāpiešķir lielāka autonomija un jānodrošina, ka tā var rīkoties pēc savas iniciatīvas.

 

Piezīme redaktoriem:
Lūdzu ņemiet vērā, ka visiem dokumentiem, kas pieņemti EDAK plenārsesijā, tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes, un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc to pabeigšanas.

EDPB_Press Release_statement_2021_05