Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor kutsuvad üles keelustama tehisintellekti kasutamise inimtunnuste automaatseks tuvastamiseks avalikult juurdepääsetavates ruumides ja mõne muu tehisintellekti kasutusviisi puhul, mis võib viia ebaõ

21 June 2021 EDPB

Brüssel, 21. juuni - Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor on võtnud vastu ühisarvamuse Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu määrus, millega kehtestatakse tehisintellekti käsitlevad ühtlustatud eeskirjad.

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor tervitavad eesmärki käsitleda tehisintellekti süsteemide kasutamist Euroopa Liidus, sealhulgas tehisintellekti süsteemide kasutamist ELi institutsioonides, organites või asutustes. Samal ajal on Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor mures rahvusvahelise õiguskaitsealase koostöö väljajätmise pärast ettepaneku kohaldamisalast.

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor rõhutavad samuti vajadust selgesõnaliselt selgitada, et kehtivaid ELi andmekaitsealaseid õigusakte (isikuandmete kaitse üldmäärus, EUDPR ja LED) kohaldatakse igasuguse isikuandmete töötlemise suhtes, mis kuuluvad tehisintellekti määruse eelnõu kohaldamisalasse.

Kuigi Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor tervitavad ettepaneku aluseks olevat riskipõhist lähenemisviisi, leiavad nad, et mõiste „oht põhiõigustele“ tuleks viia kooskõlla ELi andmekaitseraamistikuga. Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor soovitavad, et hinnataks ja leevendataks ka üksikisikute rühmade ühiskondlikke riske. Lisaks on nad nõus ettepanekuga, et tehisintellektisüsteemi liigitamine kõrge riskitasemega süsteemiks ei tähenda tingimata, et see on iseenesest seaduslik ja kasutaja saab seda sellisena kasutusele võtta. Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor leiavad samuti, et vastavus liidu õigusaktidest tulenevatele õiguslikele kohustustele, sealhulgas isikuandmete kaitsele, peaks olema CE-märgisega tootena Euroopa turule sisenemise eeltingimus.

Võttes arvesse äärmiselt suuri riske, mis tulenevad üksikisikute biomeetrilisest kaugidentimisest avalikult juurdepääsetavates ruumides, kutsuvad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor üles keelustama üldiselt tehisintellekti kasutamise inimtunnuste automaatseks tuvastamiseks avalikult juurdepääsetavates ruumides, näiteks näo, kõnnitee, sõrmejälgede, DNA, hääle, võtmete ja muude biomeetriliste või käitumuslike signaalide tuvastamine mis tahes kontekstis. Samamoodi soovitavad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor keelata tehisintellektisüsteemid, mis kasutavad biomeetrilisi andmeid, et liigitada üksikisikud klastriteks, mis põhinevad etnilisel päritolul, sool, poliitilisel või seksuaalsel sättumusel või muudel alustel, mille puhul diskrimineerimine on põhiõiguste harta artikli 21 kohaselt keelatud. Lisaks on Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor seisukohal, et tehisintellekti kasutamine füüsilise isiku emotsioonide tuletamiseks on väga ebasoovitav ja see tuleks keelata, välja arvatud väga konkreetsetel juhtudel, näiteks teatavatel tervisega seotud eesmärkidel, kus patsiendi emotsioonide äratundmine on oluline, ning et tehisintellekti kasutamine mis tahes sotsiaalsel hindamisel peaks olema keelatud.

Euroopa Andmekaitsenõukogu esimees Andrea Jelinek ja Euroopa Andmekaitseinspektor Wojciech Wiewiórowski ütlesid: „Biomeetrilise kaugtuvastuse kasutamine üldkasutatavates ruumides – anonüümsuse lõpp nendes kohtades. Sellised taotlused nagu näo otsene tunnustamine riivavad põhiõigusi ja -vabadusi sellisel määral, et need võivad seada kahtluse alla nende õiguste ja vabaduste olemuse. See nõuab ettevaatusprintsiibi viivitamatut kohaldamist. Näotuvastuse kasutamise üldine keelamine avalikult juurdepääsetavates piirkondades on vajalik lähtepunkt, kui soovime säilitada oma vabadusi ja luua tehisintellekti jaoks inimkeskse õigusraamistiku. Kavandatud määrusega tuleks samuti keelata tehisintellekti igasugune kasutamine sotsiaalseks hindamiseks, sest see on vastuolus ELi põhiväärtustega ja võib põhjustada diskrimineerimist.“

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor tervitavad samuti asjaolu, et ettepanekus nimetatakse Euroopa Andmekaitseinspektor pädevaks asutuseks ning turujärelevalveasutuseks liidu institutsioonide, asutuste ja organite järelevalveks. Siiski tuleks täiendavalt selgitada Euroopa Andmekaitseinspektori rolli ja ülesandeid, eelkõige seoses tema kui turujärelevalveasutuse rolliga.

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor tuletavad meelde, et andmekaitseasutused juba jõustavad isikuandmete kaitse üldmäärust ja LEDi tehisintellekti süsteemide kohta, mis sisaldavad isikuandmeid, et tagada põhiõiguste kaitse ja täpsemalt õigus andmekaitsele. Selle tulemusena tagaks andmekaitseasutuste määramine riiklikeks järelevalveasutusteks ühtlustatuma regulatiivse lähenemisviisi ning aitaks kaasa andmetöötlust käsitlevate sätete ühtsele tõlgendamisele kogu ELis. Sellest tulenevalt leiavad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor, et uue määruse sujuva kohaldamise tagamiseks tuleks andmekaitseasutused määrata riiklikeks järelevalveasutusteks vastavalt ettepaneku artiklile 59.

Lõpuks seavad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor kahtluse alla Euroopa Komisjoni juhtiva rolli määramise Euroopa Tehisintellektuaalse Intellektuaalse Omandi Ametis (EAIB), kuna see oleks vastuolus vajadusega luua tehisintellekti valdkonnas Euroopa asutus, mis oleks sõltumatu igasugusest poliitilisest mõjust. Sõltumatuse tagamiseks peaks ettepanek andma EAIB-le suurema autonoomia ja tagama, et ta saab tegutseda omal algatusel.

 

Märkus toimetajatele:
Pange tähele, et kõik Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu istungil vastu võetud dokumendid peavad läbima vajalikud õiguslikud, keelelised ja vorminduslikud kontrollid ning need tehakse pärast valmimist kättesaadavaks Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidil.

EDPB_Press Release_statement_2021_05