Evropski odbor za varstvo podatkov

Fourteenth Plenary Session: adopted documents