Európsky výbor pre ochranu údajov

Európsky výbor pre ochranu údajov – 12. plenárne zasadnutie

Thursday, 11 July, 2019
EDPB

Brusel 11. júla – Orgány pre ochranu osobných údajov EHP a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorí sa schádzajú v Európskom výbore pre ochranu údajov, sa 9. a 10. júla stretli na svojom 12. plenárnom zasadnutí. Počas zasadnutia sa diskutovalo o širokom spektre tém.

Usmernenia k monitorovaniu kamerovým systémom
Výbor prijal usmernenia týkajúce sa monitorovania kamerovým systémom, v ktorých sa spresňuje, ako sa všeobecné nariadenie o ochrane údajov uplatňuje na spracúvanie osobných údajov pri používaní video zariadení. Cieľom týchto usmernení je zabezpečiť konzistentné uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov v tejto oblasti. Usmernenia sa vzťahujú na tradičné aj inteligentné video zariadenia. V prípade inteligentných video zariadení sa usmernenia zameriavajú na pravidlá spracúvania osobitných kategórií údajov. Okrem toho usmernenia upravujú aj zákonnosť spracúvania, uplatniteľnosť výnimky pre domáce použite a sprístupnenie videozáznamov tretím stranám. O usmerneniach prebehne verejná konzultácia.

Spoločná odpoveď EDPB a EDPS výboru LIBE k dôsledkom US CLOUD Act
EDPB prijal spoločnú odpoveď EDPB a EDPS na žiadosť Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) o právne posúdenie vplyvu US CLOUD Act na právny rámec EÚ na ochranu údajov a mandát na rokovania o dohode medzi EÚ a USA o cezhraničnom prístupe k elektronickým dôkazom v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach. US CLOUD Act umožňuje americkým orgánom presadzovania práva požadovať, aby poskytovatelia služieb v USA sprístupnili údaje bez ohľadu na to, kde sa údaje uchovávajú.

EDPB a EDPS zdôrazňujú, že komplexná dohoda medzi EÚ a USA o cezhraničnom prístupe k elektronickým dôkazom, ktorá obsahuje silné procesné a podstatné záruky pre základné práva, je najvhodnejším nástrojom na zabezpečenie potrebnej úrovne ochrany dotknutých osôb z EÚ a právnej istoty pre podniky.

Stanovisko podľa článku 64 všeobecného nariadenia o ochrane údajov k štandardným zmluvným doložkám pre sprostredkovateľov podľa článku 28 ods. 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (návrh dánskeho dozorného orgánu)
EDPB prijal stanovisko k návrhu štandardných zmluvných doložiek na vymedzenie rámcových podmienok pre spracúvanie údajov sprostredkovateľom, ktorý Výboru predložil dánsky dozorný orgán. Cieľom vôbec prvého stanoviska na túto tému je zabezpečiť jednotné uplatňovanie článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa týka sprostredkovateľov. Výbor v ňom uviedol niekoľko odporúčaní, ktoré treba zohľadniť, aby mohli byť štandardné zmluvné doložky navrhované dánskym dozorným orgánom považované za štandardné zmluvné doložky. Ak sa vykonajú všetky odporúčania, dánsky dozorný orgán bude môcť použiť tento návrh dohody ako štandardné zmluvné doložky podľa článku 28 ods. 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Stanovisko podľa článku 64 všeobecného nariadenia o ochrane údajov k akreditačným kritériám pre subjekty monitorujúce kódexy správania (návrh rakúskeho dozorného orgánu)
EDPB prijal stanovisko k návrhu rozhodnutia predloženého rakúskym dozorným orgánom o akreditačných kritériách pre monitorujúce subjekty pre kódexy správania. Výbor súhlasil, že všetky kódexy vzťahujúce sa na neverejné orgány a subjekty musia mať v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov akreditované monitorujúce subjekty.

Stanovisko podľa článku 64 všeobecného nariadenia o ochrane údajov k právomoci dozorného orgánu v prípade zmeny okolností týkajúcich sa hlavnej alebo jedinej prevádzkarne
EDPB prijal stanovisko k právomoci dozorného orgánu, ak sa zmenia okolnosti týkajúce sa hlavnej alebo jedinej prevádzkarne. K takejto zmene môže dôjsť vtedy, keď sa hlavná prevádzkareň premiestni v rámci EHP alebo sa presunie do EHP z tretej krajiny, príp. ak už v EHP neexistuje hlavná alebo jediná prevádzkareň. Za takýchto okolností sa Výbor domnieva, že právomoc vedúceho dozorného orgánu je možné preniesť na iný dozorný orgán. V takomto prípade aj naďalej platí postup spolupráce stanovený v článku 60 a nový vedúci dozorný orgán je povinný spolupracovať s bývalým vedúcim dozorným orgánom a s ďalšími dotknutými dozornými orgánmi s cieľom dosiahnuť konsenzus. K zmene môže dôjsť až do okamihu, keď príslušný dozorný orgán prijme konečné rozhodnutie.

Spoločné stanovisko EDPB a EDPS k eHDSI
Výbor prijal spoločné stanovisko EDPB a EDPS k aspektom ochrany osobných údajov pri spracúvaní údajov pacientov v rámci infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI). Ide o prvé spoločné stanovisko EDPB a EDPS prijaté v reakcii na žiadosť Európskej komisie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia 2018/1725 o ochrane údajov zo strany inštitúcií a orgánov EÚ. EDPB a EDPS sa v ňom domnievajú, že v tejto špecifickej situácii a s ohľadom na konkrétne spracúvanie údajov pacientov v rámci systému eHDSI nie je žiadny dôvod k odchýleniu sa od posúdenia Európskej komisie týkajúceho sa jej úlohy ako sprostredkovateľa v rámci eHDSI. Okrem toho sa v spoločnom stanovisku zdôrazňuje potreba zabezpečiť, aby boli všetky povinnosti, ktoré Komisii vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane údajov v súvislosti s jej úlohou sprostredkovateľa pri tejto operácii spracúvania jasne stanovené v príslušnom vykonávacom akte.

Zoznam týkajúci sa požiadavky na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (návrh Cypru)
EDPB prijal stanovisko k zoznamu týkajúceho sa požiadavky na posúdenie vplyvu na ochranu údajov, ktorý Výboru predložil Cyprus. Tieto zoznamy zásadne prispievajú ku konzistentnému uplatňovaniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov v celom EHP. Posudzovanie vplyvu na ochranu údajov je proces, ktorý umožňuje odhaliť a zmierniť riziká týkajúce sa ochrany údajov, ktoré by mohli mať vplyv na práva a slobody jednotlivcov.

Stanovisko podľa článku 64 všeobecného nariadenia o ochrane údajov k zoznamom podľa článku 35 ods. 5 predložené Francúzskom, Španielskom a Českou republikou (výnimka na posúdenie vplyvu na ochranu údajov)
EDPB prijal stanovisko k zoznamom podľa článku 35 ods. 5, ktoré Výboru predložili dozorné orgány Francúzska, Španielska a Českej republiky.

Odporúčanie týkajúce sa zoznamu EDPS podľa článku 39 ods. 4 nariadenia 2018/1725 (zoznam týkajúci sa požiadavky na posúdenie vplyvu na ochranu údajov)
Výbor prijal odporúčanie týkajúce sa zoznamu podľa článku 39 ods. 4, ktoré Výboru predložil EDPS. Podľa článku 39 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/1725 musí EDPS prijatie týchto zoznamov konzultovať s EDPB, pokiaľ sa tieto „týkajú operácií spracúvania zo strany prevádzkovateľa, ktorý koná spoločne s jedným alebo viacerými prevádzkovateľmi, ktorí nie sú inštitúciami ani orgánmi Únie“. Podobne ako v prípade zoznamov na posúdenie vplyvu na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov informuje EDPS prostredníctvom zoznamu prevádzkovateľov o činnostiach spracúvania, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu na ochranu údajov.

Poznámka pre redaktorov:
Upozorňujeme, že všetky dokumenty prijaté počas plenárneho zasadnutia EDPB musia prejsť potrebnými právnymi, jazykovými a formátovacími kontrolami a na webových stránkach EDPB sa sprístupnia až po dokončení týchto kontrol.