Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK)— divpadsmitā plenārsēde

Thursday, 11 July, 2019
EDPB

Briselē, 11. jūlijs — 9. un 10. jūlijā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) datu aizsardzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) tikās divpadsmitajā plenārsesijā. Plenārsēžu laikā tika apsriestas vairākas tēmas.

Vadlīnijas par videonovērošanu
EDAK pieņēma Videonovērošanas vadlīnijas, kurās paskaidrots, kā VDAR attiecas uz personas datu apstrādi, izmantojot video ierīces, un to mērķis ir nodrošināt konsekventu VDAR piemērošanu šajā jomā. Pamatnostādnes attiecas gan uz tradicionālajām videoierīcēm, gan uz viedām videoierīcēm. Attiecībā uz pēdējām video ierīcēm pamatnostādnēs galvenā uzmanība ir pievērsta noteikumiem par īpašu kategoriju datu apstrādi. Papildus, vadlīnijās tiek plašak apsaktīts tādi jēdzieni kā apstrādes likumīgums, mājsaimniecību atbrīvojuma piemērojamība un videomateriāla atklāšana trešajām personām. Pamatnostādnes ir iesniegtas publiskajai apspriedei.  

EDPB-EDAU kopīgi sagatavotā atbilde LIBE komitejai ASV CLOUD akta ietekmi
EDAK pieņēma kopīgo EDPB-EDAU atbildi, ko adresēja Eiropas Parlamenta par Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai (LIBE), tādejādi, saņemot juridisku novērtējumu par ASV CLOUD akta ietekmi uz ES tiesisko regulējumu datu aizsardzības jomā un mandātu sarunām par ES un ASV nolīgumu par pārrobežu piekļuvi elektroniskiem pierādījumiem tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās.“CLOUD” akts ļauj ASV tiesībaizsardzības iestādēm pieprasīt, lai ASV pakalpojumu sniedzēji izpauž datus neatkarīgi no tā, kur dati tiek glabāti.

EDAK un EDAU uzsver, ka visaptverošs ES un ASV nolīgums par pārrobežu piekļuvi elektroniskiem pierādījumiem, kas ietver stingrus procesuālus un būtiskus pamattiesību aizsardzības pasākumus, šķiet vispiemērotākais instruments, lai nodrošinātu nepieciešamo aizsardzības līmeni ES datu subjektiem un juridisko noteiktību uzņēmumiem.

VDAR 64. panta atzinums par līguma standartklauzulām apstrādātājiem, ko izstrādāja Dānijas uzraudzības iestāde saskaņā ar VDAR 28.8. pantu
EDAK pieņēma Dānijas uzraudzības iestādes iesniegto atzinumu par projektu līguma standartklauzulām (SCC) apstrādātājiemm, kurš pārziņa vārdā apstrādā personas datus. Šis ir pirmais atzinums par līguma standartklauzām un tā mērķis ir nodrošināt VDAR 28. panta konsekventu piemērošanu attiecībā uz apstrādātājiem. Atzinumā EDAK sniedza vairākus ieteikumus, kurus ir nepieciešams ņemt, lai iesniegtais līguma standartklauzu projekts būtu uzskatāms par līguma standartklauzulām. Ja tiks ņemti vērā EDAK ieteikumi, tad saskaņā ar VDAR 28. panta 8. punktu Dānijas uzraudzības iestāde varēs izmantot šo līguma projektu kā līguma standartklauzulas.

VDAR 64. panta atzinums par Austrijas uzraudzības iestādes sagatavotajiem akreditācijas kritērijiem Rīcības kodeksu pārraudzības struktūrām  
EDAK pieņēma atzinumu pēc Austrijas uzraudzības iestādes iesniegtā lēmuma projekta par akreditācijas kritērijiem Rīcības kodeksu uzraudzības iestādēm. EDAK piekrita, ka visiem kodeksiem, kas attiecas uz nevalstiskajām iestādēm un struktūrām, ir vajadzīgs būt akreditētiem uzraudzības struktūrās saskaņā ar VDAR.

VDAR 64. pants atzinums par uzraudzības iestādes kompetenci gadījumā, ja mainās galvenās vai vienotās uzņēmējdarbības atrašanās vieta
Valde pieņēma atzinumu par uzraudzības iestādes kompetenci, ja tiek mainīta galvenā uzņēmējdarbības lokācijas vieta. Tas var notikt, ja galvenais uzņēmums tiek pārcelts EEZ teritorijā, galvenais uzņēmums tiek pārvietots uz EEZ no trešās valsts vai tad, kad EEZ vairs nav galvenā uznēmējdarbības vieta. Šādos apstākļos EDAK uzskata, ka vadošās uzraudzības iestādes (LSA) kompetence var var pāriet  citas uzraudzības iestādes kompetencē. Šādos gadījumos tiks piemērota sadarbības procedūra, kas noteikta VDAR 60. pantā, un jaunajai vadošajai uzraudzības iestādei būs pienākums sadarboties ar iepriekšējo vadošo uzraudzības iestādi un citām iesaistītajām uzraudzības iestādēm, cenšoties panākt vienprātību. Pārejas process no vienas vadošās uzraudzības iestādes uz otru  var notikt līdz brīdim, kamēr kompetentā uzraudzības iestāde nav pieņēmusi galīgo lēmumu.

EDPB-EDAU kopīgais atzinums par eHDSI
EDAK pieņēma kopīgu EDPB-EDPS atzinumu par pacientu datu aizsardzības aspektiem e-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūras (eHDSI) datu apstrādē. Tas ir pirmais kopīgais Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) atzinums, kas pieņemts, atbildot uz Eiropas Komisijas pieprasījumu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2018/1725 42. panta 2. punktu par ES iestāžu un struktūru datu aizsardzību. Savā atzinumā EDAK un EDAU uzskata, ka konkrētajā situācijā attiecībā uz pacientu konkrētu apstrādi eHDSI sistēmā, nav iemesla iebilst faktam, ka Eiropas Komisija novērtē savu kā apstrādātāja lomu eHDSI. Turklāt kopīgajā atzinumā ir uzsvērta nepieciešamība nodrošināt, lai visi Komisijas pienākumi šajā apstrādes darbībā, kas noteikti piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos, būtu skaidri izklāstīti attiecīgajā īstenošanas aktā.

Kipras saraksts par apstrādes darbībām, attiecībā uz kurām ir jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA)
EDAK pieņēma atzinumu par Kipras iesniegto sarakstu par apstrādes darbībām, attiecībā uz kurām ir nepieciešams veikt novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību. NIDA saraksti ir svarīgs instruments konsekventai VDAR piemērošanai visā EEZ. NIDA ir process, kura mērķis ir palīdzēt identificēt un mazināt tādus datu aizsardzības riskus, kas varētu ietekmēt personu tiesības un brīvības.

VDAR 64. panta atzinums par Francijas, Spānijas, Čehijas sarakstiem sasitībā ar VDAR 35.5 pantu
EDAK  sniedza savu atzinumu par Francijas, Spānijas, Čehijas iesniegtajiem sarakstiem sasitībā ar VDAR 35. 5 pantu, saskaņā ar kuru, tiek noteiktas darbības, attiecībā uz kurām nav vajadzīgs veikt ietekmes novērtējums uz datu aizsardzību.

Ieteikums par EDAU sarakstu saskaņā ar Regulas 2018/1725 39.4. pantu (NIDA saraksts)
EDAK ir pieņēmusi ieteikumu par 39.4. pantu, ko EDAU ir iesniedzi EDAK. EDAU pirms šo sarakstu pieņemšanas ir jāapspriežas ar EDAK, ciktāl tie “attiecas uz apstrādes darbībām, ko veic pārzinis, rīkojoties kopīgi ar vienu vai vairākiem pārziņiem, kas nav Savienības iestādes un struktūras” (Regulas (ES) 2018/1725 39. panta 6. punkts). Līdzīgi VDAR NIDA sarakstiem, EDAU saraksts informē pārziņus par datu apstrādes darbībām, attiecībā uz kurām ir vajadzīgs NIDA.

Piezīme redaktoriem
Lūdzam ņemt vērā, ka visos Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas plenārsesijā pieņemtajos dokumentos ir veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes, un tās būs pieejamas EDAK tīmekļa vietnē pēc to pabeigšanas.