Европейски комитет за защита на данните

Европейски комитет по защита на данните — дванадесето пленарно заседание

Thursday, 11 July, 2019
EDPB

Брюксел, 11 юли — На 9 и 10 юли, органите за защита на данните на държавите от ЕИП и Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), участващи в  Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), проведоха дванадесетото си пленарно заседание. По време на заседанието бяха обсъдени широк кръг от теми.

Насоките относно видеонаблюдението
Комитетът прие насоки относно видеонаблюдението, които разясняват как се прилага ОРЗД за обработването на лични данни при ползването на видеоустройства и имат за цел да гарантират последователното прилагане на регламента. Насоките обхващат както традиционни видеоустройства, така и интелигентните видеоустройства. По отношение на последните, насоките са съсредоточени върху правилата за обработване на специални категории от данни. Освен това, в документа, наред с другото, е засегнат въпросът относно законосъобразността на обработването, приложимостта на изключението, свързано с обработката за домашни нужди и разкриването на видеоматериал на трети страни. Насоките ще бъдат предмет на обществена консултация.

Съвместен отговор на ЕКЗД и ЕНОЗД, даден на комисията LIBE, относно последиците от американския закон относно облачните технологии
Европейският комитет по защита на данните прие съвместен (ЕКЗД–ЕНОЗД) отговор на искането на комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) за правна оценка на последиците, които ще настъпят от  американския закон относно облачните технологии  за правната рамка на ЕС за защита на данните и мандата за водене на преговори за споразумение между ЕС и САЩ относно трансграничния достъп до електронни доказателства в рамките на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Законът относно облачните технологии позволява на правоприлагащите органи на САЩ да изискват оповестяването на данни от доставчиците на услуги в САЩ, независимо от мястото, където се съхраняват данните.

ЕКЗД и ЕНОЗД подчертават, че евентуално всеобхватно споразумение между ЕС и САЩ относно трансграничния достъп до електронни доказателства, съдържащо силни процедурни и съществени гаранции за основните права, изглежда най-подходящият инструмент за гарантиране на необходимото ниво на защита на субектите на данни от ЕС и правна сигурност за предприятията.

Становище съгласно член 64 от ОРЗД относно представените от датския надзорен орган стандартни договорни клаузи за обработващите лични данни по смисъла на член 28, параграф 8
ЕКЗД прие становището си относно предоставения от датския надзорен орган (НО), проект на стандартни договорни клаузи (СДК), с които се въвеждат рамкови условия на обработване от страна на обработващ лични данни. Становището, което е първото по тази тема, има за цел да гарантира последователно прилагане на член 28 от ОРЗД по отношение на обработващите лични данни. В него комитетът прави няколко препоръки, които следва да се вземат предвид, за да може СДК от проекта на датския НО да се смятат за стандартни договорни клаузи. Ако бъдат изпълнени всички препоръки, датският НО ще може да използва този проект на споразумение като стандартни договорни клаузи в съответствие с член 28, параграф 8 от ОРЗД.

Становище съгласно член 64 от ОРЗД относно представените от австрийския НО критерии за акредитиране на органите за наблюдение на кодексите за поведение
След представянето от страна на австрийския НО на проект на решение относно критериите за акредитация на органите за наблюдение на кодексите за поведение Комитетът прие своето становище. Комитетът прие, че за всички кодекси, обхващащи непублични институции и органи, се изисква да са налице акредитирани органи за наблюдение в съответствие с ОРЗД.

Становище съгласно член 64 от ОРЗД относно компетентността на надзорен орган в случай на промяна в обстоятелствата, свързани с основното или единственото място на установяване
Комитетът прие становище относно компетентността на надзорен орган в случай на промяна в обстоятелствата, свързани с основното или единственото място на установяване. Това може да настъпи, когато основното място на установяване е преместено в рамките на ЕИП, когато основно място на установяване се премества от трета държава в ЕИП или когато вече няма основно, или единствено място на установяване в ЕИП. Становището на комитета е, че при такива обстоятелства компетентността на водещия надзорен орган (ВНО) може да бъде прехвърлена на друг НО. В този случай, процедурата за сътрудничество, предвидена съгласно член 60, продължава да се прилага, като новият НО е задължен да си сътрудничи с предишния НО, както и с другите съответни НО и да се стреми към постигането на консенсус. Прехвърлянето може да продължава, докато не е взето окончателно решение от компетентния надзорен орган.

Съвместно становище на ЕКЗД–ЕНОЗД относно eHDSI
Комитетът прие съвместно становище на ЕКЗД–ЕНОЗД относно аспектите на защитата на личните данни при обработката на данните на пациентите в eHDSI. Това е първото съвместно становище на ЕКЗД–ЕНОЗД, прието в отговор на искане от Европейската комисия съгласно член 42, параграф 2 от Регламент № 2018/1725 относно защитата на данните за институциите и органите на ЕС. В своето становище ЕКЗД и ЕНОЗД считат, че в този конкретен случай и за конкретната обработка на данните на пациентите в рамките на eHDSI няма причина за несъгласие с оценката на Европейската комисия по отношение на ролята ѝ на обработващ лични данни в рамките на eHDSI. Освен това, в съвместното становище се подчертава необходимостта да се гарантира, че всички задължения на Комисията, като обработващ лични данни, при тази обработка на данни, както са посочени в приложимото законодателство за защита на данните, са ясно определени в съответния акт за изпълнение.

Списък за оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД), представен от Кипър
ЕКЗД прие становище относно списъка за ОВЗД, представен на  от Кипър. Списъците за ОВЗД представляват важен инструмент за съгласуваното прилагане на ОРЗД в цялото ЕИП. ОВЗД представлява процес за подпомагане на установяването и смекчаването на рисковете за защитата на данните, които биха могли да засегнат правата, и свободите на физическите лица.

Становище съгласно член 64 от ОРЗД относно представените от Франция, Испания и Чехия, списъци по член 35, параграф 5 (изключение от ОВЗД )
ЕКЗД прие становището си относно представените от НО на Франция, Испания и Чехия, списъци по член 35, параграф 5.

Препоръка относно представения от ЕНОЗД списък съгласно чл. 39, параграф 4 от Регламент 2018/1725 (списък за ОВЗД )
Комитетът прие препоръка относно списъка съгласно чл. 39, параграф 4, представен на комитета от ЕНОЗД. ЕНОЗД трябва да се консултира с ЕКЗД преди приемането на тези списъци, доколкото те „се отнасят до операции по обработване от администратор, действащ съвместно с един или повече администратори, различни от институции и органи на Съюза“ (член 39, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/1725). Подобно на списъците за ОВЗД съгласно ОРЗД, списъкът на ЕНОЗД информира администраторите за дейностите по обработване, за които се изисква ОВЗД.

Бележка към редакторите:
Моля, отбележете, че всички документи, приети по време на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.