ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 15/2020 on the draft decision of the competent supervisory authorities of Germany regarding the approval of the requirements for accreditation of a certification body pursuant to Article 43.3 (GDPR)