Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Tiesības uz datu pārnesamību