Δελτίο Τύπου: Τρίτη συνεδρίαση ολομέλειας: Σχέδιο απόφασης περί επάρκειας ΕΕ-Ιαπωνίας, κατάλογοι ΕΑΠΔ, εδαφικό πεδίο εφαρμογής και ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.

26 September 2018 EDPB

Δελτίο Τύπου

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) — Τρίτη συνεδρίαση ολομέλειας: Σχέδιο απόφασης περί επάρκειας ΕΕ-Ιαπωνίας, κατάλογοι ΕΑΠΔ, εδαφικό πεδίο εφαρμογής και ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.
Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου — Στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου οι Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, πραγματοποίησαν την τρίτη συνεδρίαση ολομέλειάς τους. Κατά τη συνεδρίαση αυτή συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Απόφαση περί επάρκειας ΕΕ-Ιαπωνίας  
Τα μέλη του Συμβουλίου συζήτησαν το σχέδιο απόφασης περί επάρκειας ΕΕ-Ιαπωνίας, το οποίο τους απέστειλε η Επίτροπος  κ. Věra Jourová και τους ζητήθηκε να καταρτίσουν γνώμη. Το Συμβούλιο θα προχωρήσει τώρα σε διεξοδική επανεξέταση του σχεδίου απόφασης. Το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να λάβει υπόψη τις διευρυμένες  επιπτώσεις του σχεδίου απόφασης περί επάρκειας, καθώς και την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ.  

Κατάλογοι ΕΑΠΔ
Το ΕΣΠΔ κατέληξε σε συμφωνία και ενέκρινε τις 22 γνώμες σχετικά με τη θέσπιση κοινών κριτηρίων για τους Καταλόγους Εκτίμησης Αντικτύπου της Προστασίας Δεδομένων (ΕΑΠΔ). Οι εν λόγω κατάλογοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΑΠΔ είναι μια διαδικασία που βοηθά στον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων σε θέματα προστασίας δεδομένων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Προκειμένου να συμβάλει στην αποσαφήνιση των ειδών επεξεργασίας για τα οποία θα μπορούσε να απαιτείται ΕΑΠΔ, ο ΓΚΠΔ καλεί τις εθνικές εποπτικές αρχές να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν καταλόγους των πράξεων επεξεργασίας  που είναι πιθανό να συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο. Το Συμβούλιο έλαβε 22 εθνικούς καταλόγους με συνολικά 260 διαφορετικά είδη επεξεργασίας. Η πρόεδρος του ΕΣΠΔ, κ. Andrea Jelinek, δήλωσε τα εξής: «Τα μέλη του Συμβουλίου, καθώς και η Γραμματεία του ΕΣΠΔ, επιτέλεσαν το τεράστιο έργο να εξετάσουν όλους αυτούς τους καταλόγους και να καθορίσουν κοινά κριτήρια σχετικά με το πότε επιβάλλεται η διεξαγωγή ΕΑΠΔ και πότε όχι. Το ΕΣΠΔ είχε μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσει στην πράξη τις δυνατότητες και τις προκλήσεις όσον αφορά στη συνεκτικότητα. Ο ΓΚΠΔ δεν επιβάλλει την πλήρη εναρμόνιση ή έναν «ενωσιακό κατάλογο», αλλά απαιτεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα, κάτι που πετύχαμε με αυτές τις 22 γνώμες, καθώς συμφωνήσαμε για μια κοινή θέση».
Οι 22 γνώμες για τους καταλόγους ΕΑΠΔ προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 4 και 6 του ΓΚΠΔ και συνάδουν με την προηγούμενη καθοδήγηση που εξέδωσε η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29.

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το εδαφικό πεδίο εφαρμογής
Το ΕΣΠΔ ενέκρινε νέο σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες θα βοηθήσουν στην κοινή ερμηνεία του εδαφικού πεδίου εφαρμογής του ΓΚΠΔ και θα παράσχουν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ΓΚΠΔ σε διάφορες περιπτώσεις, ιδίως όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι εγκατεστημένος εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων  ορισμού εκπροσώπου. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης.

Ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία (e–evidence)
Το ΕΣΠΔ ενέκρινε γνώμη σχετικά με την πρόταση νέου κανονισμού για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία (e-evidence), που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018. Το Συμβούλιο τόνισε ότι οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες που προβλέπουν τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων θα πρέπει να προασπίζουν επαρκώς τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων των προσώπων και θα πρέπει να είναι πιο συνεκτικοί με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία δεδομένων