Oznámenie o ochrane údajov

V súlade s nariadením č. 2018/1725 Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) zhromažďuje vaše osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie presného účelu súvisiaceho s našimi úlohami.

Zaviedli sme opatrenia na zaručenie toho, aby boli vaše údaje priebežne aktualizované a bezpečne spracúvané.

Ďalej uvádzame niektoré všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na našom webovom sídle. Konkrétne informácie o iných spracovateľských činnostiach vykonávaných EDPB, ako sú činnosti súvisiace s týmto webovým sídlom, budú poskytnuté samostatne.

V prípade spracúvania vašich osobných údajov máte osobitné práva.

Keď EDPB spracúva vaše osobné údaje, máte právo o tom vedieť.

Máte právo na prístup k informáciám a právo na ich bezodkladnú opravu, ak sú nepresné alebo neúplné.

Za istých okolností môžete požiadať o ich zablokovanie.

Za určitých podmienok takisto môžete v tejto súvislosti podať námietku, a to na základe dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Môžete požiadať, aby boli o akýchkoľvek uvedených zmenách informované iné strany, ktorým boli vaše údaje sprístupnené.

Takisto máte právo nebyť predmetom akýchkoľvek procesov automatizovaného rozhodovania (uskutočňovaných výlučne strojmi), ktoré sa vás týkajú, ako je ustanovené v právnych predpisoch.

Máte právo získať osobné údaje v štandardizovanom formáte v prípade, ak ich chcete preniesť inému prevádzkovateľovi (prenosnosť údajov).

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť, ak sa domnievate, že vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené.

Tieto práva sú stanovené v kapitole III aktuálneho znenia nariadenia č. 2018/1725 o ochrane osobných údajov.

Ako uplatňovať vaše práva na ochranu osobných údajov v EDPB

Ak EDPB spracúva vaše osobné údaje a chceli by ste si uplatniť vaše práva na ich ochranu, pošlite nám písomnú žiadosť e-mailom na adresu EDPB-DPO@edpb.europa.eu alebo poštou v zapečatenej obálke adresovanej našej zodpovednej osobe.

V zásade nemôžeme prijímať ústne žiadosti (telefónom ani osobne), keďže by sme nemuseli byť schopní zaoberať vašou žiadosťou okamžite bez toho, aby sme ju najprv analyzovali a spoľahlivo určili vašu totožnosť.

Vaša žiadosť by mala obsahovať podrobný a presný opis údajov, ku ktorým chcete získať prístup. V prípade, že existujú odôvodnené pochybnosti o Vašej totožnosti, môžete byť vyzvaný, aby ste predložili kópiu dokumentu, ktorý nám pomôže Vašu totožnosť overiť. Môže ísť o akýkoľvek typ dokumentu, ako napr. preukaz totožnosti alebo cestovný pas. Pokiaľ predložíte ktorékoľvek iné dokumenty, Vaše osobné údaje, ako sú Vaše meno a adresa, musia byť jasne uvedené, aby Vás bolo možné identifikovať. Všetky ostatné údaje, ako napr. fotografie alebo osobné charakteristiky môžu byť začiernené.

Spôsob využitia informácií uvedených vo vašom preukaze totožnosti je pri našej práci prísne obmedzený: údaje sa použijú iba na overenie vašej totožnosti a nebudú uchovávané dlhšie, ako je na tento účel nevyhnutné.

Vaše osobné údaje a naše webové sídlo

Webové sídlo Európskeho výboru pre ochranu údajov je naším najdôležitejším komunikačným nástrojom. Tu informujeme o našej práci, uverejňujeme napríklad naše usmernenia, odporúčania, najlepšie postupy, rady, stanoviská a rozhodnutia. Okrem toho oznamujeme širokej verejnosti, ako aj nášmu odbornejšiemu publiku novinky o ochrane osobných údajov a informácie o témach týkajúcich ochrany údajov.

Niektoré služby ponúkané na našom webovom sídle si vyžadujú spracúvanie vašich osobných údajov.

Osobné údaje zhromaždené na našom webovom sídle sú spracúvane na tieto účely:

- aby sme vám umožnili prístup na naše webové sídlo; využívame iba technické súbory cookies, aby sme zistili, či používateľ umožňuje JavaScript (alebo nie) a

- keď nám posielate žiadosť alebo sťažnosť prostredníctvom nášho webového sídla alebo inými prostriedkami, len na účely vybavenia tejto žiadosti alebo sťažnosti.

Tieto informácie nepoužívame opakovane na iný účel než ako je uvedený. Nikdy neoznamujeme vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.

Za určitých podmienok stanovených v právnych predpisoch môžeme sprístupniť vaše údaje tretím stranám (napríklad Európskemu úradu pre boj proti podvodom, Dvoru audítorov alebo orgánom presadzovania práva), ak je to potrebné a primerané na zákonné a konkrétne účely.

Vaše osobné údaje spravidla neuchovávame dlhšie, ako je o nevyhnutné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili. Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie na historické alebo vedecké účely, ak sú zavedené vhodné ochranné opatrenia.

Sociálne médiá
EDPB využíva sociálne médiá na prezentovanie svojej činnosti cez masové komunikačné kanály. Myšlienky a názory vyjadrené EDPB na sociálnych sieťach slúžia výlučne na informačné účely. Oznámenia zverejnené na sociálnych sieťach sa nepovažujú ani za právne záväzné ani oficiálne stanovisko výboru.