ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Ενημέρωση σχετικά με την προστασία δεδομένων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 45/2001, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού, ο οποίος συνδέεται με τα καθήκοντά μας.

Εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής επικαιροποίηση και η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων σας.

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ιστότοπό μας. Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που διενεργεί το ΕΣΠΔ, εκτός εκείνων που σχετίζονται με τον παρόντα ιστότοπο, θα παρασχεθούν χωριστά.

Έχετε δικαιώματα όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

Όταν το ΕΣΠΔ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε δικαίωμα να το γνωρίζετε.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωσή τους, χωρίς καθυστέρηση, σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε το κλείδωμά τους.

Επιπλέον, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους, εάν θεωρείτε ότι είναι αθέμιτη και παράνομη, και να ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Μπορείτε να ζητήσετε την κοινοποίηση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω αλλαγές σε τρίτους στους οποίους είχαν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα σας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις (που έχουν ληφθεί αποκλειστικά από μηχανές), οι οποίες σας θίγουν, όπως ορίζεται στη νομοθεσία.

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα καταγγελίας, εάν πιστεύετε ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σας.

Τα ανωτέρω δικαιώματα προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 19 του ισχύοντος Κανονισμού 45/2001 για την προστασία δεδομένων.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων έναντι του ΕΣΠΔ

Εάν το ΕΣΠΔ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλείσθε να μας στείλετε γραπτή αίτηση είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση EDPB-DPO@edpb.europa.eu είτε ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο, υπόψη του ΥΠΔ.

Καταρχήν, δεν μπορούμε να δεχθούμε προφορικές αιτήσεις (μέσω τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως), καθώς ενδέχεται να μην μπορούμε να διεκπεραιώσουμε την αίτησή σας άμεσα χωρίς προηγουμένως να την αναλύσουμε και να προβούμε στην αξιόπιστη ταυτοποίησή σας.

Στην αίτησή σας θα πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς και με ακρίβεια τα δεδομένα στα οποία επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση. Όταν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητά σας, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε αντίγραφο ενός εγγράφου το οποίο θα μας βοηθήσει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε έγγραφο, όπως η ταυτότητα ή το διαβατήριό σας. Σε περίπτωση που υποβάλετε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, τα προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομά σας και η διεύθυνσή σας, θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια, ώστε να είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε, ενώ οποιαδήποτε άλλα δεδομένα, όπως φωτογραφία ή προσωπικά χαρακτηριστικά, μπορούν να απαλείφονται.

Η χρήση των πληροφοριών που αναγράφονται στο έγγραφο ταυτοποίησής σας είναι αυστηρά περιορισμένη: τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από εμάς μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και δεν αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Τα προσωπικά σας δεδομένα και ο ιστότοπός μας

Ο ιστότοπος του ΕΣΠΔ αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο επικοινωνίας μας. Εδώ παρουσιάζουμε το έργο μας, όπως κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις, βέλτιστες πρακτικές, συμβουλές, γνώμες και αποφάσεις. Επιπλέον, παρουσιάζουμε ειδήσεις για την προστασία των δεδομένων και πληροφορίες σχετικά με θέματα προστασίας δεδομένων, τόσο στο ευρύ όσο και σε πιο εξειδικευμένο κοινό.

Για ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας απαιτείται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στον ιστότοπό μας για τους εξής σκοπούς:

- για να σας επιτρέψουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε μόνο προσωρινά τεχνικά cookies προκειμένου να εντοπίσουμε εάν ο χρήστης υποστηρίζει τη JavaScript ή όχι, και

- για να διαχειριστούμε και μόνο μια αίτηση ή μια καταγγελία σας την οποία μας αποστέλλετε μέσω του ιστότοπού μας ή με άλλο μέσο.

Δεν προβαίνουμε σε περαιτέρω χρήση των πληροφοριών για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που δηλώνεται. Δεν θα αποκαλύψουμε ποτέ για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης τα προσωπικά σας δεδομένα.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους (όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, το Ελεγκτικό Συνέδριο ή αρχές επιβολής του νόμου), εάν αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό προς νόμιμους, συγκεκριμένους σκοπούς.

Κατά κανόνα, δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε. Ωστόσο, ενδέχεται να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για ιστορικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, παρέχοντας τις δέουσες εγγυήσεις.