Prawo autorskie

Zawartość niniejszej strony internetowej zawiera dane tekstowe i elementy multimedialne, takie jak teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, materiały audio i wideo, fotografie, programy i opisana technologia, które są chronione przepisami prawa krajowego i międzynarodowego mającymi zastosowanie do własności intelektualnej.

Te dane tekstowe i elementy multimedialne są wyłączną własnością Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) lub ich twórców i osób mających do nich prawa. Osoby, którym przysługują prawa własności intelektualnej zrzekają się prawa do zamieszczenia na elementach dostarczonych na niniejszą stronę ich nazwiska lub jakiegokolwiek innego wskazania określającego.

Zgodnie z właściwym ustawodawstwem użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących EROD i osobom trzecim, z zastrzeżeniem praw i wyjątków przewidzianych w ewentualnych przepisach bezwzględnie obowiązujących.

Ponowne wykorzystanie jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie internetowej jest dozwolone w celach komercyjnych i niekomercyjnych pod następującymi warunkami:

  • ponowny użytkownik ma obowiązek podania źródła dokumentu;
  • nie powinno się zniekształcać pierwotnego znaczenia lub przekazu dokumentów;
  • Europejska Rada Ochrony Danych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich następstw ponownego wykorzystania danych.

Ponowne wykorzystanie jest rozumiane jako: „powielanie danych tekstowych i elementów multimedialnych stanowiących własność EROD lub osób trzecich, do których wykorzystywania EROD jest uprawniona”.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie usunie ani nie zmieni zastrzeżeń wskazujących twórcę lub źródło oraz że nie naruszy technicznych środków ochrony dokumentów i elementów multimedialnych, takich jak ograniczenia dotyczące wydruku lub pobierania danych oraz oznaczenie widoczne lub niewidoczne. Każde naruszenie może skutkować wszczęciem postępowania cywilnego lub karnego.

W razie wątpliwości odnoszących się do podmiotów praw lub do warunków korzystania z konkretnego elementu można skierować wniosek o udzielenie informacji do webmastera.

Mimo gruntownych badań istnieje możliwość, że EROD nie zdołała zidentyfikować niektórych autorów dokumentów lub podmiotów praw do dokumentów zamieszczonych na stronie. Jeżeli są Państwo takim podmiotem lub jeżeli zidentyfikowali go Państwo lub w przypadku błędu z naszej strony, uprzejmie prosimy o zawiadomienie webmastera.