Кои сме ние

Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) е независим европейски орган, който допринася за единното прилагане на правилата относно защитата на данните навсякъде в Европейския съюз и насърчава сътрудничеството между органите за защита на данните в ЕС. 

ЕКЗД е съставен от представители на националните органи за защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). Надзорните органи на страните от ЕАСТ и ЕИП също са членове по отношение на въпроси, свързани с ОРЗД, без право на глас и без право да заемат позицията на председател или заместник-председател. ЕКЗД е учреден с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), а седалището му е в Брюксел. Европейската комисия и — по отношение на въпросите, свързани с ОРЗД — Надзорният орган на ЕАСТ има право да участва в дейностите и заседанията на Съвета без право на глас.

ЕКЗД разполага със секретариат, осигурен от ЕНОЗД. Условията на сътрудничество между ЕКЗД и ЕНОЗД са уредени с Меморандум за разбирателство.

Председателство
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Председател
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Заместник-председател
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Заместник-председател

Мисия

ЕКЗД има за цел да осигурява единното прилагане в Европейския съюз на Общия регламент за  защита на данните и на европейската Директива относно правоприлагането.

Можем да приемаме общи указания с цел изясняване на условията на европейското законодателство в областта на защитата на данните, като предоставяме на заинтересованите лица единно тълкуване на техните права и задължения.

По силата на ОРЗД имаме и правомощията да приемаме задължителни решения за националните надзорни органи с цел осигуряване на единно прилагане.

Работим в съответствие с нашия Правилник за дейността и нашите ръководни принципи.

 

Функции и задължения

Ние имаме правомощията:

 • да даваме общи указания (включително чрез насоки, препоръки и най-добри практики) за изясняване на законодателството;
 • да консултираме Европейската комисия по всякакви въпроси, свързани със защитата на личните данни и новите законодателни предложения в Европейския съюз;
 • приемаме констатации относно съответствието с правната уредба  по случаи, засягащи трансграничната защита на данните; и
 • да насърчаваме сътрудничеството и ефективния обмен на информация и най-добрите практики между националните надзорни органи.

Освен това ние изготвяме Годишен отчет за дейността си, който се оповестява публично и се изпраща на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

 

Ръководни принципи

Нашите ръководни принципи са:

 • Независимост и безпристрастност
 • Добро управление, почтеност и добро административно поведение
 • Колегиалност
 • Сътрудничество
 • Прозрачност
 • Ефективност и модернизация
 • Проактивен подход

За повече информация вижте Правилника за дейността на ЕКЗД.

EDPB competences

The EDPB is an independent European body with legal personality that contributes to the consistent application of data protection rules throughout the European Union and promotes cooperation between supervisory authorities. The EDPB is composed of the heads of the Supervisory Authorities (SA) and the European Data Protection Supervisor (EDPS) or their representatives. Instead of answering specific, individual requests, the EDPB issues general guidance. On 25 May 2018, the EDPB has endorsed the guidance provided on the GDPR provided by WP29: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en. The EDPB is also developing additional guidance, available here: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_bg.

The EDPB does not provide individual consultancy services. Please note that individuals or organisations with questions related to data protection law are advised to consult the website of the Supervisory Authority in the country where they are based. (For EU Member States: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.) (pending translation)