ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 29/2020 on the draft decision of the Lower Saxony Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Novelis Group