Европейски комитет за защита на данните

Информация относно защитата на личните данни

In line with Regulation 2018/1725, the EDPB collects your personal information only to the extent necessary to fulfil a precise purpose related to our tasks.
We put in place measures to guarantee that your data are kept up-to-date and processed securely.
Here below we provide you with some general information regarding the processing of personal data on our website. Specific information about processing activities of the EDPB other than the ones associated with this website will be provided separately.
You have specific rights when it comes to the processing of your personal data by us.
When your personal data is processed by the EDPB, you have the right to know about it.
You have the right to access the information and have it rectified without delay if it is inaccurate or incomplete.
You can ask to have it blocked under certain circumstances.
You can also object to it, in certain circumstances, on grounds relating to your specific situation.
You can request that any of the above changes be communicated to other parties to whom your data have been disclosed.
You have also the right not to be subject to automated decisions (made solely by machines) affecting you, as defined by law.
You have the right to receive your personal data in a standardised format in case you wish to transfer it to another controller (data portability).
You have the right to complain at any time if you believe your data protection rights have been breached.
These rights are outlined in Chapter III of the current data protection Regulation 2018/1725.

Вие имате права, когато обработваме личните ви данни

Когато вашите лични данни се обработват от ЕКЗД, имате право да знаете за това.

Имате право на достъп до данните и право те да бъдат незабавно коригирани, ако са неточни или непълни.

При определени обстоятелства можете да изискате данните ви да бъдат блокирани.

Можете също така да възразите против обработването им ако смятате, че е неправилно и незаконно, и да поискате да бъдат заличени.

 Може да поискате другите страни, пред които данните са били разкрити, да бъдат уведомени за всяка една от посочените по-горе промени.Имате също така право да не подлежите на автоматизирани решения (вземани единствено от машини), които ви касаят.

Имате право да подадете жалба по всяко време, ако считате, че правата ви за защита на данните са нарушени.

Тези права са описани в членове 13—19 от валидния понастоящем Регламент № 45/2001 за защита на данните.

Как да упражнявате правата си за защита на данните в ЕКЗД

Ако ЕКЗД обработва вашите лични данни и вие бихте желали да упражните правата си за защита на данните, моля, изпратете ни писмено искане на ел. поща EDPB-DPO@edpb.europa.eu или до нашето длъжностно лице за защита на данните по пощата в запечатан плик.

По принцип, не можем да приемаме искания, отправени устно (по телефона или лично), тъй като е възможно да не сме в състояние да отговорим на вашето искане незабавно, без предварително да го анализираме и по надежден начин да установим вашата самоличност.

Вашето искане следва да съдържа подробно и точно описание на данните, до които желаете достъп. When there are reasonable doubts regarding your identity, you might be asked to provide a copy of a document, which help us to verify your identity. It can be any document such as your ID card or passport. Should you provide any other documents, personal details such as your name and your address should be in clear in order to be able to identify you, while any other data such as a photo or any personal characteristics may be blacked out.

Използването от нас на информацията, съдържаща се в копието на вашия идентификационен документ, е строго ограничено: данните ще се използват единствено за потвърждаване на вашата самоличност и няма да се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо, за тази цел.

Личните ви данни и нашият уеб сайт

Уеб сайтът на ЕКЗД е нашият най-важен инструмент за комуникация. Тук съобщаваме резултатите от нашата работа, като например нашите насоки, препоръки, най-добри практики, съвети, становища и решения. В допълнение, , както за нашитеексперти, така и за широката общественост , съобщаваме новини относно защитата на данните и информация по теми, свързани със защитата на данните.

Някои от услугите, предлагани на нашия уеб сайт, изискват обработка на вашите лични данни.

Обработваме лични данни, събрани на нашия уеб сайт, за следните цели:

- за да ви дадем възможност за достъп до уеб сайта ни. We only use technical session cookies to detect if the user supports JavaScript or not, and

- когато ни изпратите искане или жалба чрез нашия уеб сайт или по друг начин, единствено с цел управление на това искане или тази жалба;

- за статистически цели.

Не използваме данните за друга цел, различна от посочената. Никога няма да разкрием личните ви данни за целите на директния маркетинг.

При определени условия, посочени в закона, може да разкрием вашите данни на трети страни (като например Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата или правоприлагащите органи) ако това е необходимо и съответства на определени законни цели.

По правило ние не съхраняваме вашите лични данни по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които се събират. Можем да запазим данните ви за по-дълъг период с историческа, статистическа или научна цел, при въведени подходящи предпазни мерки.

Социални медии
Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) използва социалните медии, за да представи своята дейност чрез най-широко използваните средства за комуникация. Идеите и мненията, изразени от ЕКЗД чрез социалните медии, са само за информация. Съобщенията чрез социалните медии не се считат за правно или официално уведомление от страна на Комитета.