Om oss

Europeiska dataskyddsstyrelsen är ett oberoende europeiskt organ som bidrar till en enhetlig tillämpning av dataskyddsregler i hela Europeiska unionen och främjar samarbete mellan EU:s dataskyddsmyndigheter. 

Dataskyddsstyrelsen består av företrädare för nationella dataskyddsmyndigheter och Europeiska datatillsynsmannen (EDPS). Tillsynsmyndigheterna i Efta- och EES-länderna är också medlemmar med avseende på frågor som hör samman med den allmänna dataskyddsförordningen, men utan rösträtt eller rätt att väljas till ordförande eller vice ordförande. Europeiska dataskyddsstyrelsen inrättades genom den allmänna dataskyddsförordningen och har sitt säte i Bryssel. Europeiska kommissionen och, med avseende på den allmänna dataskyddsförordningen, Eftas övervakningsmyndighet har rätt att delta i styrelsens verksamhet och sammanträden utan rösträtt.

Styrelsen förfogar över ett sekretariat som tillhandahålls av EDPS. Ett samförståndsavtal fastställer villkoren för samarbete mellan styrelsen och EDPS.

Ordförandeskap
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Ordförande
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Vice ordförande
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Vice ordförande

Uppdrag

Europeiska dataskyddsstyrelsen strävar efter att säkerställa en enhetlig tillämpning i EU av den allmänna dataskyddsförordningen och det europeiska direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning.

Vi kan ge allmän vägledning för att klargöra begrepp inom europeisk dataskyddslagstiftning och därmed ge våra intressenter en enhetlig tolkning av deras rättigheter och skyldigheter.

Genom den allmänna dataskyddsförordningen har vi även befogenhet att fatta bindande beslut gentemot nationella tillsynsmyndigheter för att säkerställa en enhetlig tillämpning.

Vi agerar i enlighet med vår arbetsordning och våra vägledande principer.

 

Funktioner och arbetsuppgifter

Vi kan

 • ge allmän vägledning (inklusive riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis) för att klargöra lagstiftning,
 • ge råd till Europeiska kommissionen i alla frågor som gäller skydd av personuppgifter och föreslagen ny lagstiftning inom Europeiska unionen,
 • fastställa enhetliga slutsatser i gränsöverskridande dataskyddsärenden, och
 • främja samarbete och ett effektivt utbyte av information och bästa praxis mellan nationella tillsynsmyndigheter.

Vi utarbetar även en årsrapport om vår verksamhet, som offentliggörs och översänds till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

 

Vägledande principer

Våra vägledande principer är

 • oberoende och opartiskhet,
 • gott styre, integritet och god förvaltningssed,
 • kollegialt ansvar,
 • samarbete,
 • öppenhet,
 • effektivitet och modernisering,
 • proaktivitet.

Se styrelsens arbetsordning för mer information.

EDPB:s befogenheter

EDPB är ett oberoende EU-organ med status som juridisk person. Den bidrar till en konsekvent tillämpning av bestämmelserna om dataskydd i hela Europeiska unionen och främjar samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna. EDPB består av cheferna för tillsynsmyndigheterna (SA) samt Europeiska datatillsynsmannen (EDPS), eller företrädare för dessa. I stället för att besvara specifika, enskilda frågor ger EDPB allmän vägledning. Den 25 maj 2018 godkände EDPB de riktlinjer för den allmänna dataskyddsförordningen som lämnats av artikel 29‑gruppen: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_sv. EDPB håller också på att ta fram ytterligare vägledning. Den finns här: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_sv.

EDPB ger inte enskild rådgivning. Enskilda eller organisationer som har frågor om dataskyddslagstiftningen kan konsultera webbplatsen för tillsynsmyndigheten i det land där de är baserade. (För EU-medlemsstaterna: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sv.)