Kes me oleme

Euroopa Andmekaitsenõukogu on sõltumatu Euroopa asutus, mis tagab andmekaitsereeglite ühtse kohaldamise kõikjal Euroopa Liidus ning edendab koostööd ELi andmekaitseasutuste vahel. 

Euroopa Andmekaitsenõukogusse kuuluvad riiklike andmekaitseasutuste esindajad ja Euroopa Andmekaitseinspektor. Isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud küsimustes osalevad nõukogu töös esimehe või aseesimehena ka EMP EFTA riikide järelevalveasutused, aga neil ei ole hääleõigust. Euroopa Andmekaitsenõukogu on asutatud isikuandmete kaitse üldmääruse alusel ning asub Brüsselis. Euroopa Komisjonil ja – isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud küsimustes – EFTA järelevalveametil on õigus osaleda nõukogu tegevuses ja kohtumistel ilma hääleõiguseta.

Euroopa Andmekaitsenõukogul on sekretariaat, mis tegutseb Euroopa Andmekaitseinspektori juures. Vastastikuse mõistmise memorandumis on määratletud Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektori koostöö tingimused.

Esimees/Esimeheks olemine
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Esimees
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Aseesimees
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Aseesimees

Eesmärgid

Euroopa Andmekaitsenõukogu eesmärgiks on tagada kogu Euroopa Liidus isikuandmetekaitse üldmääruse ja Euroopa õiguskaitsedirektiivi ühtne kohaldamine.

Me võime väljastada üldisi suuniseid Euroopa andmekaitseõiguse põhimõtete tõlgendamise kohta, edastades oma sidusrühmadele nende õiguste ja kohustuste järjepidevaid tõlgendusi.

Isikuandmete kaitse üldmäärus annab meile õiguse vastu võtta siduvaid otsuseid riiklike järelevalveasutuste kohta, et tagada eeskirjade ühtne kohaldamine.

Me tegutseme kooskõlas oma kodukorra ja oma juhtpõhimõtetega.

 

Ülesanded ja kohustused

Me võime:

 • väljastada üldisi suuniseid, sealhulgas suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid, et selgitada andmekaitseõiguse sätteid;
 • nõustada Euroopa Komisjoni mis tahes isikuandmete kaitse küsimuses ja uute Euroopa Liidus kavandatavate õigusaktide teemal;
 • võtta vastu ühtseid järeldusi piiriüleste andmekaitsejuhtumite kohta ning
 • edendada koostööd ja tõhusat teabevahetust, samuti parimate tavade jagamist riiklike järelevalveasutuste vahel.

Samuti koostame oma tegevuse aastaaruande, mis avalikustatakse ja edastatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.

 

Juhtpõhimõtted

Meie juhtpõhimõtted on:

 • sõltumatus ja erapooletus;
 • hea juhtimistava, ausus ja hea halduse tavad;
 • kollegiaalsus;
 • koostöö;
 • läbipaistvus;
 • tõhusus ja moderniseerimine;
 • ettevaatav tegutsemine.

Lisateabe saamiseks vt Euroopa Andmekaitsenõukogu kodukord.

EDPB competences

The EDPB is an independent European body with legal personality that contributes to the consistent application of data protection rules throughout the European Union and promotes cooperation between supervisory authorities. The EDPB is composed of the heads of the Supervisory Authorities (SA) and the European Data Protection Supervisor (EDPS) or their representatives. Instead of answering specific, individual requests, the EDPB issues general guidance. On 25 May 2018, the EDPB has endorsed the guidance provided on the GDPR provided by WP29: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en. The EDPB is also developing additional guidance, available here: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_et.

The EDPB does not provide individual consultancy services. Please note that individuals or organisations with questions related to data protection law are advised to consult the website of the Supervisory Authority in the country where they are based. (For EU Member States: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.) (pending translation)