Pranešimas apie duomenų apsaugą

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725 Europos duomenų apsaugos valdyba jūsų asmeninę informaciją renka tik tiek, kiek tai būtina siekiant konkretaus tikslo, susijusio su mūsų užduotimis.

Mes taikome priemones, užtikrinančias, kad jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir saugiai tvarkomi.

Toliau pateikiame tam tikrą bendro pobūdžio informaciją apie asmens duomenų tvarkymą mūsų svetainėje. Konkreti informacija apie Europos duomenų apsaugos valdybos duomenų tvarkymo veiklą, išskyrus veiklą, susijusią su šioje svetainėje tvarkomais duomenimis, bus pateikta atskirai.

You have specific rights when it comes to the processing of your personal data by us.

Kai Europos duomenų apsaugos valdyba tvarko jūsų asmens duomenis, turite teisę apie tai žinoti.

Turite teisę susipažinti su informacija ir teisę į tai, kad ji būtų nedelsiant ištaisoma, jeigu yra netiksli arba neišsami.

Tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti sustabdyti tokios informacijos tvarkymą.

You can also object to it, in certain circumstances, on grounds relating to your specific situation.

Galite prašyti, kad apie bet kokius pirmiau nurodytus pakeitimus būtų informuotos kitos šalys, kurioms atskleidėte savo duomenis.

Taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų atžvilgiu būtų priimami automatizuoti sprendimai (vien panaudojant kompiuterius), kaip apibrėžta teisės aktuose.

You have the right to receive your personal data in a standardised format in case you wish to transfer it to another controller (data portability).

Turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą, jei manote, kad buvo pažeistos jūsų asmens duomenų apsaugos teisės.

These rights are outlined in Chapter III of the current data protection Regulation 2018/1725.

Kaip pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis, kai duomenis tvarko Europos duomenų apsaugos valdyba?

Jeigu Europos duomenų apsaugos valdyba tvarko jūsų asmens duomenis ir jūs norite pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis, parašykite mums prašymą e. paštu EDPB-DPO@edpb.europa.eu arba įprastu paštu užklijuotame voke, adresuotame mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

Paprastai žodžiu (telefonu arba per asmeninį pokalbį) pateiktų prašymų nepriimame, nes negalime nedelsdami išnagrinėti jūsų prašymo pirma jo neišnagrinėję ir patikimai nenustatę jūsų tapatybės.

Savo prašyme išsamiai ir tiksliai apibūdinkite duomenis, su kuriais norite susipažinti. Jei kils pagrįstų abejonių dėl jūsų tapatybės, galime paprašyti pateikti dokumento, kuris mums padėtų patikrinti jūsų tapatybę, kopiją. Tai gali būti bet koks dokumentas, pvz., jūsų tapatybės kortelė arba pasas. Jei pateiksite kitą dokumentą, jūsų asmens duomenys, pvz., pavardė ir adresas, turi būti aiškiai matomi, kad galėtume nustatyti jūsų tapatybę, o kiti duomenys, pvz., nuotrauka ar kitos asmeninės savybės, gali būti užtušuoti.

Jūsų tapatybės dokumente esančią informaciją naudojame laikydamiesi griežtų apribojimų: duomenys bus naudojami tik jūsų tapatybei patikrinti ir nebus saugomi ilgiau, negu tai būtina šiam tikslui pasiekti.

Jūsų asmens duomenys ir mūsų svetainė

Europos duomenų apsaugos valdybos svetainė yra svarbiausia mūsų komunikacijos priemonė. Joje pateikiame informaciją apie savo darbą, pvz., gaires, rekomendacijas, gerąją patirtį, konsultacijas, nuomones ir sprendimus. Be to, joje plačiajai visuomenei ir labiau specializuotai ekspertų auditorijai teikiame su duomenų apsauga susijusias naujienas ir informaciją aktualiomis duomenų apsaugos temomis.

Teikiant tam tikras mūsų svetainėje siūlomas paslaugas, turi būti tvarkomi jūsų asmens duomenys.

Savo svetainėje surinktus asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

- siekdami suteikti jums prieigą prie savo svetainės. Naudojame tik techninius seanso slapukus, kad nustatytume, ar vartotojo sistema suderinama su „JavaScript“; ir

- kai per mūsų svetainę ar kitomis priemonėmis atsiunčiate mums prašymą arba skundą, asmens duomenis naudojame tik tokio prašymo arba skundo tvarkymui.

Informacijos pakartotinai nenaudojame kitai, negu nurodyta, tikslais. Jūsų asmens duomenų niekada neatskleisime tiesioginės rinkodaros tikslais.

Tam tikromis teisės aktuose nurodytomis aplinkybėmis jūsų informaciją galime atskleisti trečiosioms šalims (pvz., Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos Audito Rūmams arba teisėsaugos institucijoms), jeigu tai būtina ir proporcinga atsižvelgiant į teisėtus ir konkrečius tikslus.

Paprastai jūsų asmeninės informacijos nesaugome ilgiau, negu tai būtina siekiant tikslų, kuriais ji buvo surinkta. Jūsų asmens duomenis galime laikyti ilgesnį laikotarpį istoriniais arba moksliniais tikslais, taikydami tinkamas apsaugos priemones.

Socialinė žiniasklaida
Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV) savo veiklą pristato populiariais socialinės žiniasklaidos kanalais. Socialinėje žiniasklaidoje pateikiamos EDAV idėjos ir nuomonė yra tik informacinio pobūdžio. Komunikacija per socialinę žiniasklaidą nėra laikoma teisiniu ar oficialiu valdybos pranešimu.