Meddelelse vedrørende databeskyttelse

I overensstemmelse med forordning 2018/1725 indsamler Det Europæiske Databeskyttelsesråd kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde et afgrænset formål i forbindelse med vores opgaver.

Vi gennemfører foranstaltninger, som sikrer, at dine personoplysninger holdes opdaterede og behandles sikkert.

Nedenfor kan du finde generelle oplysninger om behandlingen af personoplysninger på vores hjemmeside. Særlige oplysninger i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds behandling af personoplysninger ud over dem, der er knyttet til denne hjemmeside, gives særskilt.

Du har specifikke rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at vide, når Det Europæiske Databeskyttelsesråd behandler dine personoplysninger.

Du har ret til at få adgang til disse oplysninger og straks få dem rettet, hvis de er ukorrekte eller ufuldstændige.

Du kan under visse omstændigheder anmode om at få dem blokeret.

I visse tilfælde kan du også gøre indsigelse mod den af grunde, der vedrører din konkrete situation.

Du kan anmode om, at en hvilken som helst af ovennævnte ændringer meddeles andre parter, som dine oplysninger er videregivet til.

Du har ligeledes ret til ikke at blive genstand for automatiserede afgørelser (der udelukkende træffes af maskiner), der vedrører dig, som fastsat ved lov.

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et standardiseret format, hvis du ønsker at overføre dem til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage, hvis du mener, at dine databeskyttelsesrettigheder er blevet overtrådt.

Disse rettigheder er beskrevet i kapitel III i den nuværende databeskyttelsesforordning (EU) 2018/1725.

Sådan udøver du dine databeskyttelsesrettigheder ved Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Hvis Det Europæiske Databeskyttelsesråd behandler dine personoplysninger, og du gerne vil udøve dine databeskyttelsesrettigheder, bedes du sende os en skriftlig anmodning enten pr. e-mail til EDPB-DPO@edpb.europa.eu eller til vores databeskyttelsesansvarlige (DPO) pr. post i en forseglet kuvert.

Som udgangspunkt kan vi ikke acceptere mundtlige forespørgsler (telefoniske eller ved personligt fremmøde), da vi måske ikke vil være i stand til at behandle din anmodning med det samme uden først at analysere den og identificere dig på en pålidelig måde.

Din anmodning bør indeholde en detaljeret og præcis beskrivelse af de oplysninger, du ønsker adgang til. I tilfælde, hvor der hersker rimelig tvivl om din identitet, kan du blive bedt om at forelægge en kopi af et dokument, som kan hjælpe os med at bekræfte din identitet. Det kan være et hvilket som helst dokument, såsom dit ID-kort eller pas. Hvis du forelægger andre dokumenter, skal personoplysninger såsom dit navn og din adresse fremgå tydeligt med henblik på at identificere dig, mens andre data, såsom billede eller eventuelle personlige kendetegn, kan overstreges.

Vores brug af oplysningerne i dit identifikationsdokument er strengt begrænset: Oplysningerne vil kun blive brugt til at verificere din identitet og vil ikke blive gemt i længere tid end det, der er nødvendigt til dette formål.

Dine personoplysninger og vores hjemmeside

Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside er vores vigtigste kommunikationsværktøj. Her formidler vi vores arbejde, f.eks. vores retningslinjer, henstillinger, bedste praksis, råd, udtalelser og afgørelser. Derudover offentliggør vi nyheder om databeskyttelse og information om databeskyttelsesemner til offentligheden samt til vores mere specialiserede målgrupper.

Nogle af de tjenester, der tilbydes på vores hjemmeside, kræver, at dine personoplysninger behandles.

Vi behandler personoplysninger indsamlet på vores hjemmeside til følgende formål:

- til at give dig adgang til vores hjemmeside. Vi anvender kun cookies fra tekniske sessioner til at konstatere, om brugeren understøtter JavaScript, og

- til at behandle en anmodning eller en klage, som du indgiver via vores hjemmeside eller på anden vis

Vi genbruger ikke oplysningerne til andre formål end det anførte. Vi vil aldrig videregive dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Under visse omstændigheder, hvor det følger af lov, kan vi videregive dine oplysninger til tredjeparter (f.eks. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, Revisionsretten eller retshåndhævelsesmyndigheder), hvis det er nødvendigt og rimeligt til lovlige, specifikke formål.

Som udgangspunkt beholder vi ikke dine personoplysninger i længere tid end det, der er nødvendigt for de formål, vi indsamlede dem til. Vi kan opbevare dine personoplysninger i en længere periode til historiske, statistiske eller videnskabelige formål, hvor de fornødne garantier er til stede.