Gegevensbeschermingsverklaring

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2018/1725 verzamelt het Europees Comité voor gegevensbescherming (afgekort als EDPB) uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om een nauwkeurig omschreven doel met betrekking tot onze taken te bereiken.

We hebben de nodige maatregelen getroffen om te garanderen dat uw gegevens steeds actueel zijn en veilig worden verwerkt.

Hieronder vindt u enige algemene informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website. Over andere verwerkingsactiviteiten van het EDPB dan die in verband met deze website zal afzonderlijke specifieke informatie worden verstrekt.

You have specific rights when it comes to the processing of your personal data by us.

Wanneer het EDPD uw persoonsgegevens verwerkt, hebt u het recht om daarover te worden geïnformeerd.

U hebt recht op inzage in uw gegevens en op de onverwijlde rectificatie van gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn.

In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om de gegevens te laten blokkeren.

You can also object to it, in certain circumstances, on grounds relating to your specific situation.

U kunt verzoeken dat de hierboven bedoelde wijzigingen worden meegedeeld aan andere partijen aan wie uw gegevens zijn doorgegeven.

Ook hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde (d.w.z. uitsluitend door machines genomen) besluiten die u aangaan, zoals wettelijk is bepaald.

You have the right to receive your personal data in a standardised format in case you wish to transfer it to another controller (data portability).

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen als u van mening bent dat uw gegevensbeschermingsrechten zijn geschonden.

These rights are outlined in Chapter III of the current data protection Regulation 2018/1725.

Hoe kunt u uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen bij het EDPB?

Als het EDPB uw persoonsgegevens verwerkt en u uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, kunt u onze DPO een schriftelijk verzoek sturen per e-mail op het adres EDPB-DPO@edpb.europa.eu of per post in een gesloten enveloppe.

In beginsel kunnen we geen mondelinge (telefonische of persoonlijk overgebrachte) verzoeken aanvaarden, aangezien we uw verzoek mogelijk niet onmiddellijk kunnen afhandelen zonder het eerst te analyseren en u op een betrouwbare manier te identificeren.

Geef in uw verzoek een gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving van de gegevens die u wilt inzien. Indien er redelijke twijfel mocht bestaan over uw identiteit, kan u worden gevraagd ons een kopie van een document te verstrekken, met behulp waarvan wij uw identiteit kunnen controleren. Dat kan bijvoorbeeld uw ID-kaart of paspoort zijn. Mocht u andere documenten voorleggen, dan moeten persoonlijke gegevens zoals uw naam en adres duidelijk zichtbaar zijn, zodat wij u kunnen identificeren. Andere gegevens, zoals een foto of persoonlijke kenmerken, mogen worden afgedekt of onleesbaar gemaakt.

Ons gebruik van de informatie op uw identiteitsdocument is strikt beperkt: de gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om uw identiteit te verifiëren en zullen niet langer worden opgeslagen dan nodig is voor dit doel.

Uw persoonsgegevens en onze website

De website van het EDPB is ons belangrijkste communicatiemiddel. Hier communiceren we over ons werk, zoals onze richtsnoeren, aanbevelingen, beste praktijken, adviezen en besluiten. Daarnaast wordt op de website gegevensbeschermingsnieuws en informatie over gegevensbescherming verstrekt aan het publiek en aan onze meer deskundige doelgroepen.

Enkele van de op onze website aangeboden diensten vereisen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op onze website verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- om u toegang te geven tot onze website. We gebruiken alleen cookies voor technische sessies om na te gaan of de gebruiker al dan niet Javascript ondersteunt, en

- wanneer u via onze website of via een ander kanaal een verzoek of een klacht bij ons indient (uitsluitend voor het beheer van dat verzoek of die klacht).

We gebruiken de informatie niet voor andere dan de verklaarde doeleinden.  We zullen uw persoonsgegevens nooit doorgeven voor direct marketing.

Onder bepaalde in de wetgeving omschreven voorwaarden kunnen we uw gegevens doorgeven aan derden (zoals het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de Europese Rekenkamer of wetshandhavingsautoriteiten) indien dat noodzakelijk en evenredig is voor de verwezenlijking van rechtmatige, specifieke doeleinden.

In de regel bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen. We kunnen uw persoonsgegevens gedurende een langere periode bewaren voor geschiedkundige of wetenschappelijke doeleinden, met passende waarborgen.