Kim jesteśmy

Europejska Rada Ochrony Danych jest niezależnym organem europejskim, który działa na rzecz spójnego stosowania zasad ochrony danych w całej Unii Europejskiej oraz promuje współpracę pomiędzy organami ochrony danych UE. 

Europejska Rada Ochrony Danych składa się z przedstawicieli krajowych organów ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD). Organy nadzorcze państw EFTA należących do EOG są również członkami w odniesieniu do kwestii związanych z RODO, nie mają prawa głosu i są wybierane na przewodniczącego lub zastępców przewodniczącego. Europejską Radę Ochrony danych ustanowiono ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Ma ona siedzibę w Brukseli. Komisja Europejska oraz - w odniesieniu do kwestii związanych z PKBR - Urząd Nadzoru EFTA mają prawo do uczestniczenia w działaniach i posiedzeniach Rady bez prawa głosu.

Europejska Rada Ochrony Danych posiada sekretariat, którego obsługę zapewnia EIOD. Protokół ustaleń określa warunki współpracy pomiędzy Europejską Radą Ochrony Danych i EIOD.

Przewodniczenie
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Przewodniczący
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Wiceprzewodnicący
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Wiceprzewodnicący

Misja

Europejska Rada Ochrony Danych ma na celu zapewnienie spójnego stosowania w Unii Europejskiej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i europejskiej dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Możemy przyjmować ogólne wskazówki w celu wyjaśnienia europejskich przepisów w zakresie ochrony danych, przedstawiając zainteresowanym stronom spójną interpretację ich praw i obowiązków.

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zostaliśmy także uprawnieni do podejmowania wiążących decyzji wobec krajowych organów nadzorczych, aby zapewnić spójne stosowanie przepisów.

Działamy zgodnie z naszym regulaminem wewnętrznym i zasadami przewodnimi.

 

Zadania i obowiązki

Możemy:

 • tworzyć ogólne wskazówki (w tym wytyczne, zalecenia i najlepsze praktyki) w celu wyjaśnienia przepisów prawa;
 • doradzać Komisji Europejskiej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i nowych proponowanych przepisów prawa w Unii Europejskiej;
 • przyjmować spójne ustalenia w transgranicznych sprawach dotyczących ochrony danych;
 • promować współpracę i skuteczną wymianę informacji oraz najlepszych praktyk pomiędzy krajowymi organami nadzorczymi.

Sporządzamy również roczne sprawozdanie z naszych działań, które jest publikowane i przedkładane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

 

Zasady przewodnie

Nasze zasady przewodnie to:

 • Niezależność i bezstronność
 • Dobra administracja, uczciwość i dobra praktyka administracyjna
 • Kolegialność
 • Współpraca
 • Przejrzystość
 • Efektywność i modernizacja
 • Proaktywność

Dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie wewnętrznym Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Kompetencje Europejskiej Rady Ochrony Danych

Europejska Rada Ochrony Danych jest niezależnym organem europejskim posiadającym osobowość prawną, który działa na rzecz spójnego stosowania zasad ochrony danych w całej Unii Europejskiej oraz promuje współpracę pomiędzy organami ochrony danych. W skład Europejskiej Rady Ochrony Danych wchodzą przewodniczący organów nadzorczych i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) lub ich przedstawiciele. Zamiast udzielania odpowiedzi na konkretne, indywidualne wnioski, Europejska Rada Ochrony Danych wydaje ogólne wytyczne. W dniu 25 maja 2018 r. Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła wytyczne dotyczące RODO opracowane przez Grupę Roboczą Art. 29: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_pl. Europejska Rada Ochrony Danych opracowuje również dodatkowe wytyczne, które są dostępne na stronie: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_pl.

Europejska Rada Ochrony Danych nie świadczy indywidualnych usług doradczych. Należy zwrócić uwagę, że osobom prywatnym lub organizacjom, które mają pytania związane z przepisami w zakresie ochrony danych, zaleca się odwiedzenie strony internetowej organu nadzorczego w kraju zamieszkania lub w którym mają siedzibę. (dla państw członkowskich UE: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_pl.)