Hvem er vi?

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (Databeskyttelsesrådet) er et uafhængigt europæisk organ, som bidrager til en ensartet anvendelse af databeskyttelsesreglerne i hele Den Europæiske Union og fremmer samarbejde mellem EU's databeskyttelsesmyndigheder. 

Det Europæiske Databeskyttelsesråd består af repræsentanter for de nationale databeskyttelsesmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS). EFTA/EØS-landenes tilsynsmyndigheder deltager også som medlemmer i forbindelse med spørgsmål vedrørende den generelle forordning om databeskyttelse. De har ikke stemmeret og kan ikke vælges som formand eller næstformand. Det Europæiske Databeskyttelsesråd er oprettet ved den generelle forordning om databeskyttelse og har hjemsted i Bruxelles. Europa-Kommissionen og - hvad angår spørgsmål vedrørende den generelle forordning om databeskyttelse - EFTA-Tilsynsmyndigheden har ret til at deltage i bestyrelsens aktiviteter og møder uden stemmeret.

Databeskyttelsesrådet har et sekretariat, som stilles til rådighed af Den Europæiske Tilsynsførende. Et aftalememorandum fastsætter vilkårene for samarbejdet mellem Databeskyttelsesrådet og Den Europæiske Tilsynsførende.

Formandskab
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Formand
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Næstformand
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Næstformand

Formål

Databeskyttelsesrådet har til formål at sikre en ensartet anvendelse i Den Europæiske Union af den generelle forordning om databeskyttelse og af det europæiske retshåndhævelsesdirektiv.

Vi kan give generel vejledning for at præcisere begreberne i de europæiske databeskyttelseslove og derved give vores interessenter en ensartet fortolkning af deres rettigheder og pligter.

Vi har i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse også beføjelse til at træffe bindende afgørelser over for nationale tilsynsmyndigheder for at sikre en ensartet anvendelse.

Vi handler i overensstemmelse med vores forretningsorden og vores vejledende principper.

 

Opgaver og pligter

Vi kan:

 • give generel vejledning (herunder retningslinjer, henstillinger og bedste praksis) for at præcisere lovgivningen
 • rådgive Europa-Kommissionen om ethvert spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger og forslag til ny lovgivning i Den Europæiske Union
 • fremsætte tilkendegivelser med henblik på at sikre en ensartet fortolkning af reglerne i grænseoverskridende databeskyttelsessager og
 • fremme samarbejde og en effektiv udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem nationale tilsynsmyndigheder.

Vi udarbejder også en årlig rapport om vores aktiviteter, som offentliggøres og sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

 

Vejledende principper

Vores vejledende principper er:

 • uafhængighed og upartiskhed
 • god ledelse, integritet og god forvaltningsskik
 • kollegialitet
 • samarbejde
 • gennemsigtighed
 • effektivitet og modernisering
 • proaktivitet

Flere oplysninger findes i Databeskyttelsesrådets forretningsorden.

Databeskyttelsesrådets kompetencer

Det Europæiske Databeskyttelsesråd er et uafhængigt europæisk organ med status som juridisk person, der bidrager til, at databeskyttelsesreglerne anvendes konsekvent i hele EU, og fremmer samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne. Databeskyttelsesrådet består af lederne af tilsynsmyndighederne og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) eller disses repræsentanter. Frem for at besvare specifikke, individuelle anmodninger giver Databeskyttelsesrådet generel vejledning. Den 25. maj 2018 godkendte Databeskyttelsesrådet vejledningen vedrørende den generelle forordning om databeskyttelse fra WP29: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_da. Databeskyttelsesrådet er endvidere i færd med at udarbejde yderligere vejledning, som kan findes her: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_da.

Databeskyttelsesrådet tilbyder ikke individuel rådgivning. Bemærk venligst, at enkeltpersoner eller organisationer med spørgsmål til databeskyttelseslovgivningen rådes til at gå ind på hjemmesiden for tilsynsmyndigheden i deres eget land. (For EU-medlemsstater: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_da.)