Brak zasobów zagraża możliwości egzekwowania praw osób fizycznych do ochrony danych

13 September 2022

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, że jeśli budżet na 2023 r. nie zostanie znacznie zwiększony, będzie on o wiele za mały, aby umożliwić EROD i EIOD odpowiednie wykonywanie powierzonych im zadań” – napisali Andrea Jelinek, przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), i Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD), w liście otwartym do Parlamentu Europejskiego i Rady.

Budżet EROD stanowi część szerzej zakrojonego budżetu EIOD. Projekt budżetu przedstawia Komisja Europejska, a zatwierdzają Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej (art. 314 TFUE). W trakcie opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2023 r. EIOD przedstawił Komisji dwa kolejne wnioski budżetowe, w których zwrócił się o zwiększenie liczby personelu i zasobów finansowych, aby umożliwić EROD i EIOD sprostanie rozszerzonym zakresom zadań i rosnącemu obciążeniu pracą. Komisja Europejska odrzuciła wnioski o zwiększenie środków, które sytuowały się poniżej pułapu przewidzianego w siedmioletnim planie finansowym UE.

Andrea Jelinek powiedziała: „EROD odgrywa zasadniczą rolę we wdrażaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Istnieją duże oczekiwania co do skuteczności RODO w przeciwdziałaniu nadużyciom w zakresie ochrony danych, szczególnie ze strony dużych przedsiębiorstw technologicznych. Sekretariat EROD ma obecnie jednak za mało personelu i istnieje ryzyko, że nie będzie już w stanie wypełniać swoich obowiązków prawnych na rzecz EROD i RODO. Gdyby tak się stało, egzekwowanie praw osób fizycznych w zakresie ochrony danych zostałoby osłabione, a wiarygodność RODO – podważona”.

Sekretariat EROD wspiera członków rady, zapewniając im wsparcie analityczne, administracyjne i logistyczne. Odpowiada on w szczególności za rozstrzyganie sporów między krajowymi organami ochrony danych (OOD) w ramach mechanizmu kompleksowej obsługi. Mechanizm rozstrzygania sporów dotyczy projektów decyzji sporządzanych przez główny organ ochrony danych na temat praktyk sektora prywatnego i może prowadzić do nakładania grzywien w wysokości setek milionów euro.

Wojciech Wiewiórowski oznajmił: „Społeczeństwo oczekuje, że organy ochrony danych wywiążą się z obietnicy związanej z RODO. Zależy to też jednak od naszej zdolności do zapewnienia skutecznej współpracy i solidnego przygotowania spraw, przy wsparciu w postaci wysokiej jakości analiz prawnych. Obecne ograniczone zasoby stanowią w tym zakresie poważne utrudnienie – ze szkodą dla obywateli UE. Nasze obawy znalazły odbicie w opiniach wyrażanych przez społeczeństwo obywatelskie, środowisko akademickie i decydentów politycznych podczas konferencji EIOD w sprawie przyszłości ochrony danych, co odbieram jako wyraz uznania dla wagi odpowiedniego finansowania EROD i EIOD”.

W trakcie drugiej sesji plenarnej w październiku br. Parlament Europejski zagłosuje w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2023. Jeżeli Rada nie zaakceptuje wszystkich poprawek Parlamentu, zwołane zostanie posiedzenie komitetu pojednawczego w celu uzgodnienia wspólnego projektu w terminie 21 dni.