Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 9/2019 Austria andmekaitse järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu kohta seoses isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 kohase toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutusega

12 July 2019
Arvamus nr 9/2019  431.63 KB
Liikmesriigid: