ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 9/2018 France SAs DPIA List

03 October 2018
Γνώμη 9/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Γαλλίας  181.92 KB
Κράτη μέλη: