ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη 6/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Εσθονίας

03 October 2018
Mnenje št. 6/2018 o osnutku seznama pristojnega nadzornega organa Estonije  125.06 KB
Κράτη μέλη: