ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη 5/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Γερμανίας

03 October 2018
Γνώμη 5/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Γερμανίας  1.25 MB
Κράτη μέλη: