ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη 4/2019 για το σχέδιο διοικητικής ρύθμισης όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») και των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας εκτός ΕΟΧ

12 February 2019
Γνώμη 4/2019  123.41 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: