ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη 1/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Αυστρίας

03 October 2018
Γνώμη 1/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της  124.48 KB
Κράτη μέλη: