Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Rights of individuals