Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Regulation 45/2001