Evropski odbor za varstvo podatkov

Pseudonymization